PSYB608 Проект: Писане и представяне на научен текст

Анотация:

Този извънаудиторен курс има за цел да развие определени умения за писане на научен текст в областта на психологията.

За да завършат курса, студентите трябва да подготвят кратко предложение за изследователски проект, което включва формулиране на изследователски въпрос, обяснение защо този въпрос заслужава да бъде изследван, кратък преглед на известното до момента по избрания въпрос, план на изследването, очаквани резултати и предварителен анализ какво би означавало получаването (съответно неполучаването) на очакваните резултати.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

ас. Йолина Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще са запознати с основните части, които включва едно предложение за изследователски проект и с изискванията, на които трябва да отговаря съдържанието на основните части. Въз основа на тези знания, студентите ще могат да изготвят в бъдеще, самостоятелно или в екип, предложения за реални проекти по зададена или избрана от тях тема.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основни източници:

На страницата на курса в MOODLE са качени подробни инструкции за работа върху заданието, което трябва да бъде изпълнено, както и примерно изпълнено задание. Тази информация е достатъчна за успешно справяне с основната задача на курса.

Допълнителни източници:

McGranaghan, M. (2014). Guidelines on writing a research proposal. (published online at https://www2.hawaii.edu/~matt/proposal.html)

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира като средноаритметична стойност на оценките на два компонента:

(а) спазени ФОРМАЛНИ изисквания към структурата на изпълненото задание, описанието на използваната литература,цитиранията в текста и др.

(б) спазени СЪДЪРЖАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: ясна формулировка на основния изследователски въпрос, подходяща защита на важността на този въпрос, коректно представяне на основните известни факти, във връзка с изследвания въпрос, ясно описание и добра психологическа обосновка на плана на изследването и очакваните резултати.