PSYB507 Психология на себепознанието

Анотация:

Запознава с историята и съвременното състояние на проблема за себепознанието, като акцентът е върху експериментално-психологичните изследвания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Дилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат детайлни съвременни знания относно себепознанието. Ще могат да проведат самостоятелно изследване в тази област и да прилагат получените знания за разбиране на психологически проблеми от реалния живот.
Предварителни изисквания:
Основни познания по психология на личността,социална психология и методология на експерименталното изследване.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основен източник: Дилова, М. Експериментална психология на себепознанието. НБУ, 2009.

Допълнителна литература в библиографията към книгата и към лекциите.

Средства за оценяване:

Тест - 80 %

Презентация върху избрана от студента и съгласувана с преподавателя тема - 20%