PSYB507 Психология на себепознанието

Анотация:

Запознава с историята и съвременното състояние на проблема за себепознанието, като акцентът е върху експериментално-психологичните изследвания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Дилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат детайлни съвременни знания относно себепознанието. Ще могат да проведат самостоятелно изследване в тази област и да прилагат получените знания за разбиране на психологически проблеми от реалния живот.
Предварителни изисквания:
Основни познания по психология на личността,социална психология и методология на експерименталното изследване.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Развитие на проблема за себепознанието в психологията
 2. Съдържание и структура на Аз-образа
 3. Процесът на себепознание
 4. Тенденциозност при себепознанието
 5. Фокусиране на вниманието върху собствената личност
 6. Анализ на експерименти
 7. Себепознание и поведение
 8. Себепознанието и междучовешките отношения
 9. Вярното себепознание
 10. Себеоценката
 11. Роля на себеоценката в психичния живот и поведението
 12. Културна специфика на себепознанието и отношението към себе си
 13. Тест

Литература по темите:

Основен източник: Дилова, М. Експериментална психология на себепознанието. НБУ, 2009.

Допълнителна литература в библиографията към книгата и към лекциите.

Средства за оценяване: