PSYB504 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми

Анотация:

Курсът цели да представи разнообразни школи и подходи към изследване на човешкото мислене. Ще се разискват връзките между различните идеи, подходи и теории за човешкото мислене и за тяхното историческо развитие. Разглежда се влиянието на контекста (културен и физически) и на възрастта върху мисленето.

Представят се различни аспекти на мисленето като интелигентност, креативност, експертност, и се обсъждат проблемите в измерването и в целанасоченото развиване на тези характеристики в мисленето.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни експериментални парадигми и факти относно човешкото мислене;

• основни подходи и теории за човешкото мислене.

2) могат:

• критично да анализират теории и експериментални постановки за човешкото мислене;

• да проверяват теории за човешката мислене като планират експерименти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базови познания за нервна система, когнитивни процеси и експериментална психология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение - обсъждане на студентските интуитивни представи за човешкото мислене, основни понятия, класификация на проблемите.
 2. Решаването на задачи като обучение с подкрепа и наказание - асоционизъм, бихевиоризъм.
 3. Решаване на задачи като възприятие - Гещалтпсихологията - представяне на проблема, организация и реструктуриране, продуктивно и репродуктивно мислене
 4. Дедуктивни разсъждения - категориални, линейни, условни разсъждения, причини за допускане на логически грешки, статут на логиката като психологическа теория, атмосферен ефект, множествени подхори, ментални модели, задачата за селекция от четири карти, теория за прагматичните схеми
 5. Индуктивни разсъждения - генериране и проверка на хипотези, формиране на понятия, изследвания в симулирани и реални среди, непрекъсната и дискретна теории
 6. Разсъждения по аналогия - експерименти свързани с намиране на база за аналогия, подходящо съответствие и оценка на аналогиите, теория за структурното съответствие, подпроцеси на разсъжденията по аналогия
 7. Индивидуални разлики в мисленето.
 8. Развитие на експертизата - мисленето като повлияно от опита и обучението, случаите на шах, физика, математика, разлика между начинаещи и експерти, компетентност-вещина-експертиза.
 9. Едномодални срещу двумодални подходи към мисленето.
 10. Мисленето в контекст - контекстни ефекти и ефекти на предварителна нагласа, функционална неподвижност, ефекти на установката, мисленето като базирано върху социаен контекст, антропологични изследвания, ролята на артефактите и външните представянея в мисленето, ситуативен подход
 11. Развите на уменията за творческо мислене - дивергентно и конвергентно мислене, измерване на способностите за дивергентно мислене, критично мислене, мисленето като умение, което може да се научи - програми за обучение на креативно мислене, стимулиране на креативността - брейнсторминг, списък свойства, синектика, латерално мислене, Де Боно и други.
 12. Неврокорелати на мисленето.
 13. Тест и обсъждане
 14. Представяне и защита на курсовите проекти на студентите - експерименти в областта на човешкото мислене.
 15. Представяне и защита на курсовите проекти на студентите - експерименти в областта на човешкото мислене.

Литература по темите:

Holyoak & Morrison (2012) . The Oxford handbook of thinking and reasoning, Oxford University Press

Holyoak, K. & Morrison, R. (2005). Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press

Mayer, R. (1992). Thinking, Problem Solving, Cognition. NY: Freeman & Company

Петков, Г. (2016). Огледала в нощта. Конструктивни познавателни процеси и релации. Издателство на Нов български университет.

Христова, П. (2017). Несъзнаваните аналогии: как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това. Нов български университет.

Средства за оценяване:

1. Представяне ня стятия

2. Дизайн на експеримент върху решаване на проблеми

3. Тест с множествен избор и открити въпроси