PSYB503 Памет и обучение

Анотация:

В курса се представят класически и съвременни изследвания на човешката памет. Паметовите структури и процеси се разглеждат в светлината на когнитивната наука. Специално внимание се обръща на методологическите аспекти, свързани с проверката на хипотези за работата на паметта и забравянето. Отразени са както лабораторните експерименти на паметовите механизми, така и изследванията на паметта в естествени условия на функциониране.

Курсът обхваща следните тематични области:

·основна парадигма за изследване на паметта

·човешката памет като система за преработка на информация

·забравяне

·когнитивна организация и представяне на знания в паметовата система

·структура и функция на семантичната памет

·ролята на контекста за запомнянето; автобиографична, имплицитна (процедурна) и експлицитна декларативна) памет

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Пенка Христова  д-р
ас. Йолина Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили успешно курса, ще:

знаят:

-основните теории и парадигми за изследване на човешката памет

-основни понятия, които описват структурата и процесите на човешката памет

-основни мозъчни механизми на паметта

могат да:

-критично да четата и разбират основните въпроси в литературата за памет

-да проверяват теории за човешката памет като планират експерименти

-да прилагат знанията за човешката памет в различни области, като образование, съдебна зала, реклама, рехабилитация

имат нагласи за:

-изследователска експериментална работа;

-критично мислене;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови познания за нервна система, когнитивни процеси и експериментална психология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса – паспорт, задания, очаквания Човешката памет като система за преработка на информация
 2. Краткосрочна памет
 3. Работна памет
 4. Екзекутивни функции – развитие и измерване
 5. Учене: имплицитно и експлицитно
 6. Епизодична памет
 7. Автобиографична памет
 8. Семантична памет: същност и организация. Теоретични модели на семантичната памет
 9. Търсене на информация в дългосрочната памет. Дълбочина на преработка. Опори за търсене. Памет, зависима от контекста.
 10. Случайно и мотивирано забравяне. Теории на забравянето – разпад, трансформация и интерференция на паметовите следи.
 11. Паметови нарушения. Амнезия. Рехабилитация
 12. Конструктивна памет: памет светкавица и свидетелски показания
 13. Студентска конференция: Дизайни и представяне на изследвания от студентите
 14. Студентска конференция: Дизайни и представяне на изследвания от студентите
 15. Тест

Литература по темите:

1. Герганов Е. (1984). Памет и смисъл. София: Наука и изкуство

2. Петков, Г. (2016). Огледала в нощта. Конструктивни познавателни процеси и релации. Издателство на Нов български университет.

3.Anderson J.R (1995). Cognitive psychology and its implications. New York: W.H.Freeman and Company

5. Baddely A.D. (1999). Essentials of human memory. London: Psychology Press

6. Baddeley, Eysenck, Anderson (2014). Memory. Psychology Press

Средства за оценяване:

1. ТЕСТ С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 1 30%

2. ТЕСТ С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 2 30%

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКАТА ПАМЕТ И ИЗУЧАВАНИ В КУРСА 40%