PSYB502 Възприятие

Анотация:

Целта на курса е да представи основни знания за възприятието като познавателен процес, механизмите на възприятието, основните области на изследване и съвременните теоретични подходи към възприятието.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

проф. Стефан Матеев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

- основните понятия в областта на възприятието

- принципите на функциониране на сетивните системи

- механизмите на възприятие на форма, пространство, движение и време

- основните теории за възприятието

2) могат:

- да разбират специализирана литература в областта на възприятието

- да обясняват и обсъждат различни перцептивни явления

- да оценяват и сравняват помежду им лица и групи от лица по отношение на техните перцептивни способности

- да оценяват и сравняват условия на наблюдение


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Сиймън Д.Д., Кенрик Д.Т. (2002) Психология. Поредица “Artes Liberales”- Основни книги по общо образование. Нов Български Университет.

Психология на познанието. Христоматия. (1999) Съставител Л. Андреева, Издателство “Лик”, София.

Пирьова Б.(2000) Биологична психология. Издателство “Веда Словена” - ЖГ, София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Матеев С. (2011) – Начала на психофизиката. Издателство на НБУ, София

Bruce V., Green P.R., Georgeson M.A. (1996) - Visual Perception. Physiology, Psychology and Ecology. Hove: Psychology Press.

Gordon I.E. (1997) Theories of visual perception /second edition/. Chichester: John Wiley & Sons

The Oxford Handbook of Attention (2014). Edited by S.Kastner. Glasgow: Oxford University Press

Palmer S.E. (1999) Vision Science. The MIT Press, Cambridge

Schiffman H.R. (1996) Sensation and Perception. An Integrated Approach. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Средства за оценяване:

Два теста за текуща оценка по време на семестъра или изпит

Тестовете за текуща оценка се състоят от 15 затворени и 3 отворени въпроса.

Тест 1 е върху материала от Тема 1. до Тема 6. Включително; Тест 2 е върху материала от Тема 8 до Тема 14 включително.

Оценките от тестовете са ориентировъчни: за тройка са нужни поне 9 правилни отговора.

Окончателната текуща оценка се оформя от общия сбор на правилните отговори на двата теста; за тройка са необходими поне 18 правилни отговора (от общо 36 въпроса)

Изпит полагат студентите, които нямат окончателна текуща оценка, или не са доволни от нея. Изпитът се състои от 30 затворени въпроса върху целия материал на курса.

Изпитът е положен успешно при поне 15 правилни отговора.

Не се допуска използването на мобилни устройства и други помощни средства по време на тест за текуща оценка или изпит