ADMB065 Администрация на европейските институции

Анотация:

Чрез знанията и уменията придобити от курса, студентите се ориентират в етапите на развитие на европейската интеграция, в институциите на ЕС и начинът им на работа и взаимодействие. Това ги подготвя за работа както в различни национални административни звена, свързани с европейските структури, така и за по-задълбочена подготовка, насочена към кариера в институциите на ЕС.

Курсът представя и анализира основни концепции и практики в следните проблемни области:

1. Развитие на европейския интеграционен въпрос

2. Основни договори и принципи на ЕС

3. Същност и функции на администрацията, публична администрация и административна реформа

4. Институции на ЕС на европейско ниво и връзки с институциите на държавите – членки

5. Процеси на взимане на решения и ролята на институциите

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р
гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Придобиват знания:

• Получават аналитична информация за интеграционния процес и процеса на изграждане на публичната администрация в ЕС;

• За правната база, структурата, функциите и основните процедури на институциите на ЕС;

• За връзките между институциите и процесите на взимане на решения;

• Запознават се с ролята на администрацията в европейския процес на публичните политики.

2) могат:

• Студентите могат да се ориентират в структурата на ЕС и функциите на институциите;

• Студентите придобиват умения за работа в публичната администрация на европейско и на национално равнище.


Предварителни изисквания:
Основи на ПА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Томов К., Преслвски К., Симеонов К., Станева Ж., Велева З., „Ръководтво за участие в работата на институциите на Европейския съюз” Институт по публична администрация и европейска интеграция. -София 2007.

2. Калоян Сименонов, Мария Тодорова. Възможности за гражданско участие във формирането на политиките на Европейския съюз. Институт Отворено общество. - София 2008

3. Благоева-Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление. София: Авангард, 2017

4. Електронно помагало - Институции на ЕС, 2010. Достъпно на: dadalos-europe.org/bg/grundkurs_4.htm

5. Ван Гервен, Валтер, Европейският съюз. Политическа общност от държави и народи, ЛИК, С. 2007.

6. Коларова Р., Сравнително Европейско управление, С. 2009

7. Попова Ж., Право на Европейския съюз, Фондация „Европейски институт”, С. 2006.

8. Хикс С., Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007.

9. Пиндър, Джон. Европейския съюз, 2011

10. Свободи за движение в Европейския съюз. Орлин Борисов, Татяна Хубенова, Мария Костова, УИ "Св. Климент Охридски", 2012

11. Бояджиева Р. и Янков Д. (ред.) Европа : История. Личности. Институции. Политики. Държави, С. 2007.

Интернет източници:

12. http://en.euabc.com – речник на понятията, свързани с ЕС и друга информация

13. http://www.euro-know.org - информация за ЕС

14. www.euobserver.com

15. Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“. eacea.ec.europa.eu/index.htm

Средства за оценяване:

Тест 1

Тест 2

Писмени задачи

Презентация