EDUB601 Методика на обучението по физическо възпитание и спорт

Анотация:

Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Неделчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: