EDUB506 Здравно и екологично образование

Анотация:

Чрез курс EDUB506 Здравно и екологично образование студентите ще придобият необходимите компетенции за покриване на изискванията на НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (държавен образователен стандарт) - Приложения 2 и 3 към нея.

Курсът е разделен на две основни части:

здравно образование, което е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето (Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2, т. 2, Рамкови изисквания за резултатите по здравно образование - начален етап на основна степен)

и

екологично образование, насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие (Приложение № 3 към чл. 14, ал. 2, т. 3, Рамкови изисквания за резултатите от обучението по екологично образование – начален етап на основна степен).

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Светлана Ангелова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Придобиване на необходимите компетенции за покриване на изискванията на НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (държавен образователен стандарт) - Приложения 2 и 3 към нея.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция
 2. Психично здраве и личностно развитие
 3. Физическо развитие и дееспособност
 4. Превенция на употребата на психоактивни вещества
 5. Безопасност и първа помощ
 6. Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции
 7. Лична хигиена
 8. Хранене
 9. Устно изпитване по здравно образование
 10. Околна среда. Екология и опазване на околната среда. Компоненти и фактори на околната среда
 11. Компоненти на околната среда и връзката между тях. Въздух, вода, почва и биоразнообразие. Природни ресурси и устойчиво развитие.
 12. Антропогенни въздействия върху околната среда – примери. Градове и околна среда. Енергийни ресурси и околна среда
 13. Биологично и геологично разнообразие
 14. Потребление и отпадъци
 15. Тест по екологично образование

Литература по темите:

Учебни материали на лекторите в Мудъл.

Средства за оценяване:

Тест, устно изпитване