LOGB705 Превенция на комуникативни нарушения в детско-юношеска възраст

Анотация:

Курсът запознава студентите с изискванията на СЗО и Постоянния комитет за връзки между логопедите в Европа (CPLOL) за системно провеждане на първична, вторична и третична превенция на комуникативните нарушения. Целта е студентите да познават задълбочено нормалното психомоторно и комуникативно развитие на децата и юношите, за да могат да идентифицират маркери за отклонение, изоставане или риск за съответната способност. Предоставя се възможност студентите да получат знания за прилагането на родителски въпросници, скрийнингови методики и тестове; да въздействат превантивно чрез обучение на родителите, учителите и обкръжението на лицата в риск или с проявени комуникативни нарушения.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: кои са видовете и формите за превенция на комуникативните нарушения

2) могат: да прилагат превантивни грижи чрез навременно идентифициране на лицата в риск и чрез подходящо консултиране на семействата и учителите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Психолингвистика; основи на речевата патология; психомоторно развитиеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Банова, В. (2000). Изследване и оценка на психомоторното развитие на децата от 3 до 6 години. - В: Б. Минчев, ред., Ръководсткво за изследване на детето: I Част, София, изд. „Веда Словена” – ЖГ.

Йосифова, Р. (2009). Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на писмената реч. Сп. Практическа едиатрия, 2009, № 8.

Кремер, Ж.М. (2010). 500 съвета от логопеда: Нарушения на речта. София, изд. „ЛЦР”, 2010.

Стоянова, Ю. (2006). Психолингвистични изследвания. София, “Веда Словена – ЖГ”, 2006.

Стоянова, Ю. (2009). Индивидуални вариации във вербалното развитие. София, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009.

Стоянова, Ю., Р. Йосифова, М. Поппандова, Р. Нецова. (2010). Диагностика и превенция на езика 3-4. София, 2010.

Татьозов, Т., Н. Витанова. (2004). Психодиагностика на детското развитие, София, изд. „Веда Словена” – ЖГ, 2004.

www.cplol.eu

Средства за оценяване:

тестове, семинари, курсова работа, реферат, казус