ESPB512 История и култура на Испания

Анотация:

Курсът е посветен на историята на цивилизациите и културите, възникнали и развили се на Пиринейския полуостров от праисторически времена до наши дни с оглед изучаването на по-важните явления в съвременната испанска държава и общество. Особено внимание се обръща на историческото развитие на испанската нация и нейните културни постижения през вековете. Курсът цели да запознае студентите с най-характерните черти на испанската цивилизация и култура в исторически и съвременен план.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Студентите получават систематизирани знания за историята и културата на Испания

2) могат:

" Да анализират, систематизират и да правят обобщения и връзки на обществено-историческото развитие на Испания с развитието на литературните процеси на полуострова.


Предварителни изисквания:
• Много добро писмено и говоримо владеене на испанския книжовен език, както и основни познания по обща история и география

• Познания за хода на историческото развитие и културно познание като част от хуманитаристикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. La Espana de hoy. Espana y Europa. Espana en el mundo. Cultura, Civilizacion e Historia.
 2. El marco geografico. La Peninsula Iberica. La Peninsula Iberica en tiempos prehistoricos.
 3. La Espana prerromana.
 4. La Peninsula Iberica en la Antiguedad.
 5. la Espana romana.
 6. La Edad Media. Dominacion visigoda en Espana.
 7. La Espana musulmana. Alta y Baja Edad Media.
 8. La formacion historica de Espana. La Edad Moderna. El Estado Espanol.
 9. Siglo XVI. La epoca imperial. Siglo XVII. Crisis y decadencia.
 10. La Ilustracion.
 11. La Edad Contemporanea. Siglo XIX.
 12. La Edad Contemporanea. Siglo XX. Siglo XX: Dictadura y Democracia.
 13. Espana en el siglo XXI.
 14. Espana, la Union Europea y la Europa
 15. Examen final

Литература по темите:

* QUESADA MARCO, Sebastian (1987): Curso de civilizacion espanola, Madrid, SGEL.

* KOZHUJAROVA, Daniela (2001): Civilizacion espanola (economia politica, lengua y literatura), Университетско издателство “Стопанство”, София.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 %