BAFB763 Търговско банкиране І част

Анотация:

Курсът “Търговско банкиране първа част” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено както върху обслужването на банковите клиенти в процеса на извършваните банкови операции, така и върху ролята на централната банка.В курса се обръща специално внимание на активните и пасивните банкови операции, на инвестиционната дейност на банките и на платежните операции.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е организацията на банковата система в нашата страна

• Какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност

2) могат:

•да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

•да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;
Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Банките - произход и същност. Възникване на банките. Дефиниране на понятието “банка”. Видове банки. Банкова система. Същност и структура на банковите системи. Банкови системи в страните с развито пазарно стопанство. Българска народна банка - централна банка на РБългария. Инструменти на парично-кредитната политика на БНБ.
  2. Търговски банки. Същност и видове, банкови операции. Пасивни операции на търговските банки - мобилизиране на временно свободните парични средства, формиране на собствения капитал, операции по откриване, водене и закриване на банкови сметки, гарантиране сигурността на влоговете.
  3. Активни операции на търговската банка. Кредитиране на нефинансови институции и други клиенти. Същност на кредита, кредитна политика. Видове кредити. Други активни операции на търговската банка -парични средства и парични еквиваленти, вземания от банки и други финансови институции, вземания по репо сделки и други.
  4. тест
  5. казус

Литература по темите:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит