BUTB602 Практика: Анализ и оценка на конкурентноспособността в туризма

Анотация:

Целта на парктиката е студентите да придобият знания, умения и навици да анализират конкурентната среда и познавайки успешните туристически практики на туризма в ЕС да са подготвени теоретично да управляват ефективно всяка туристическа фирма. Практиката цели и да запознае студентите с основните аспекти на управлението на конкурентоспособността на туристическия продукт в хотелиерството, ресторантьорството, балнео, Спа и Уелнес центровете и туроператорските и турагентски фирми.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цел: Практиката цели да запознае студентите с основните аспекти на оценката на конкурентоспособността в туризма и на база получените теоретични знания да изгради критично мислене – основа формирането на експертната оценка. Оценката на конкурентоспособността от гл.т. на студентите се заражда под формата на проучване, а не чрез анализ на информация в интернет сайтове. Основният метод за събиране на данни е прякото наблюдение. На практика ще се сравняват данни и факти от туризма в два или повече обекта (хотели, ресторанти, туристически агенции/туроператорипредимно) чрез описание и последващ сравнителен анализ по предварително зададени критерии с цел разкриването на причините за констатираните разлики и равнище на конкурентоспособност.

Крайните ползи за студентите се изразяват основно в това, чрез проведената практика да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности, свързани с анализ, оценка и разбработване на стратегии за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт в различни сфери.

- да анализират развитието на туризма в конкретна дестинация и конкурентните предимства на туристически продукт;

- да познават детайлно аспектите на управлението на конкурентоспособността на туристическия продукт;

- да характеризират възможностите за осигуряване на конкурентоспособността на туристическата фирма и източниците на конкурентно предимство за туристическия продукт;

- да извършват оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт по всички възможни критерии и показатели, познавайки добре методологията и инструментариума;

- да правят сравнителен анализ на конкурентоспособността на две и повече туристически фирми.

Обратни резултати: След провеждането на практиката на база проведените проучвания и събрани данни и факти, студентите правят сравнителен анализ по предварителен план съгласно критериите и показателите за конкурентоспособност, както и групови презентации на мултимедия за извършената оценка на конкурентоспособността на посетените обекти в рамките на курс
Предварителни изисквания:
Основни теоретични познания по курс "Конкурентоспособност на туристическия продукт"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. “Управление на конкурентоспособността в туризма” ,С., “Тракия-М”, 2003, с. 610;

2. “Конкурентно предимство в туризма”, С., “Нова Звезда”, 2005, с.450;

3. “Конкурентни стратегии в туризма”, С., “Тракия-М”, 2005 г., с. 420, (в съавторство)

Средства за оценяване:

Практика 50 %

Практическа разработка 50 %