BUTB503 Семинар: Кризисни комуникации в туризма

Анотация:

Семинарът “Кризисни комуникации в туризма“ има за цел да запознае студентите с развитието на кризите и проблемните ситуации в туризма през призмата на световни и национални казуси. Чрез изготвянето на проект по темата на семинара, същността на кризите ще бъде проследена чрез практически умения за комуникации с вътрешните и външните публики, както и с медиите; за изработване на антикризисен план, справяне с кризите и рисковете в интернет и видовете онлайн заплахи и т.н.

Семинарът е към основния курс на студентите - Конфликти и кризи в туризма.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите семинара студенти:

1) знаят:

• Същността на кризите и видовете кризи в условията на нарастващите световни политически и икономически предизвикателства;

• Превенциите и ролята на информацията в кризисни/проблемни ситуации и управлението на комуникациите с най-важните публики;

• Ролята на медитацията и комуникацията при разрешаване на кризисни/проблемни комуникации;

2) могат:

• Да анализират кризите и рисковете при традиционните и онлайн комуникации, да познават видовете онлайн заплахи и реалните информационни предизвикателства в интернет пространството;

• Да използват ключови комуникационни и информационни техники (ИКТ) и ресурси за овладяване на кризите и конфликтите в туризма;

• Да изработват антикризисен проекто-план за овладяване на кризата и задачите на екипа и неговия контрол;


Предварителни изисквания:

-Базови познание по Въведение в туризма

-Базови познания по комуникации в туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алексиева, С., Бизнес комуникации, С., 2011

Алексиева, С., Кризисни комуникации – В: Сб. Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза, С., 2011

Нешков, М., Кризите в туризма и възможни противодействия – В Сб. „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза, София, 2011

Емилова, И. Е. Великова, Въведение в туризма, С., 2016

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс, С., 2016

Препоръчва се да се използва и литературата (основна, допълнителна и интернет източници) към основния курс.