BUTB502 Семинар: Иновации в туризма I част

Анотация:

Акцентът в семинара е поставен върху новите бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство, ключовите фактори за появата на концепцията "споделена икономика" (sharing economy)- предимства и предизвикателства, новата роля на социалните медии като част от стратегията за комуникиране на бранда, мобилната революция и дигитализация на индустрията на гостоприемството, предефиниране на понятието "лукс" в хотелиерството и ролята на поколението Y (millennials) като нова категория потребители.

Цел на семинара е да се проучат световните тенденции в развитието на хотелиерството и да се представят от студентите иновативните туристически продукти в сферата на хотелиерството.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р
 Жулиета Серафимова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-новите бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство

-предимствата и предизвикателствата на концепцията "споделена икономика"

-новата роля на социалните медии

-ролята на поколението Y (millennials) - новата категория потребители.

2) могат да:

-прилагат иновативни бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство

-разработват иновативни стратегии за комуникиране на бранда

-идентифицират потребностите на новата категория потребители- поколението Y (millennials)


Предварителни изисквания:
Въведение в туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Нови бизнес модели в индустрията на гостоприемството и влиянието им върху традиционното хотелиерство.
  2. Ключови фактори за появата на концепцията "споделена икономика"
  3. Новата роля на социалните медии като част от стратегията за комуникиране на бранда
  4. Мобилна революция и дигитализация на индустрията на гостоприемството
  5. Предефиниране на понятието "лукс" в хотелиерството.Ролята на поколението Y(millennials) като нова категория потребители
  6. Текущо оценяване

Литература по темите:

Рафаилова, Г., Технологични иновации и туризмът в България, изд.Славена

Димитров, Пр, Иновации в туризма, изд.Авангард- Прима

Новиков,В., Иновации в туризме, Туризъм

Специалзиирани сайтове

Световна организация по туризъм