BATB634 Конкурентоспособност на туристическия продукт

Анотация:

Целта на курса е студентите да придобият знания, умения и навици да анализират конкурентната среда и познавайки успешните туристически практики на туризма в ЕС да са подготвени теоретично да управляват ефективно всяка туристическа фирма. Курсът цели и да запознае студентите с основните аспекти на управлението на конкурентоспособността на туристическия продукт в хотелиерството, ресторантьорството, балнео, Спа и Уелнес центровете и туроператорските и турагентски фирми.

Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

В курса са включени основните теми от теорията за конкурентоспособност и успешните практики на туризма в ЕС.

изясняват се основни теминологични понятия, свързани с конкурентоспособността и конкурентните предимства на туристическия продукт;

характеризират се детайлно основните източници за осигуряване на конкуренто-способността на туристическата фирма източниците на конкурентно предимство;

специално внимание се обръща на оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт, възникването и реализацията на идеята за оценка на конкурентоспособността;

анализират се критериите и показателите за конкурентоспособност на туристическия продукт;

разглеждат се методите за оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт;

характеризира се туристическия продукт - структура и типология и жизнения цикъл на туристическия продукт - хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски;

в ретроспективен план се анализира развитието на туризма в България и състоянието на конкурентоспособност и се очертават основните конкурентни предимства на българския туристически продукт;

извършва се SWOT анализ на европейския туризъм и анализ на конкурентоспособността на българския туристически продукт;

очертават се насоките за повишаване качеството и конкурентоспособността на българския туристически продукт;

Крайната цел на курса е студентите да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността и значението на конкурентоспособността на туристическата дейност за развитието на туризма;

източниците на конкурентно предимство за туристическия продукт;

начините за осигуряване на конкурентоспособността на туристическата фирма;

критериите и показателите за конкурентоспособност на туристическия продукт;

методите за оценка на конкурентоспособността;

жизнения цикъл на туристическия продукт;

основните аспекти на управлението на конкурентоспособността на туристическия продукт в хотелиерството, ресторантьорството, балнео, Спа и Уелнес центровете и туроператорските и турагентски фирми;

2) могат:

да анализират развитието на туризма в България и конкурентните предимства на българския туристически продукт;

да познават детайлно аспектите на управлението на конкурентоспособността на туристическия продукт;

да характеризират възможностите за осигуряване на конкурентоспособността на туристическата фирма и източниците на конкурентно предимство за туристическия продукт;

да извършват оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт по всички възможни критерии и показатели, познавайки добре методологията и инструментариума;

да правят сравнителен анализ на конкурентоспособността на две и повече туристически фирми;

да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности.


Предварителни изисквания:
Основни теоретични познания по курс "Основи на туризма"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теоретични понятия за конкуренцията, конкурентно предимство и конкурентоспосопбност. Еволюция на теорията за кокнкуренция. Значение на конкурентоспособността на туристическата дейност за развитието на туризма.
 2. Същност и съдържание на конкурентоспособността на туристическия продукт - терминологичен и понятиен апарат.
 3. Конкурентно предимство на туристическия продукт - експликация и терминологични уточнения.
 4. Осигуряване на конкуренто-способността на туристическата фирма. Източници на конкурентно предимство.
 5. Оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт. Възникване и реализация на идеята за оценка на конкурентоспособността.
 6. Критерии и показатели за конкурентоспособност на туристическия продукт.
 7. Методи за оценка на конкуренто-способността на туристическия продукт.
 8. Туристически продукт - структура и типология. Жизнен цикъл на туристическия продукт. Анализ на конкурентоспособността.
 9. Конкурентоспособност на хотелиерския продукт. Анализ и оценка.
 10. Конкурентоспособност на ресторантьорския продукт. Анализ и оценка.
 11. Конкурентоспособност на туроператорския и турагентския продукт. Анализ и оценка.
 12. Конкурентоспособност на балнео, Спа и Уелнес туристически продукт. Анализ и оценка.
 13. Сравнителен анализ на конкурентоспособността на две и повече туристически фирми.
 14. Анализ на състоянието на конкурентоспособност на българския туристически продукт.
 15. Конкурентоспособност на туристическия пазар.
 16. Оценка на конкурентоспособност по показатели 1.Показател за суперструктурата 2.Показател за номенклатурата и асортимента 3.Показател за качество 4.Показател за цената 5.Показател за формата на обслужване 6.Показател за работния режим 7.Показател за времето за обслужване 8.Показател за средата на обслужване 9.Показател за външния вид и отношението на обслужващия персонал 10.Показател за туристическата инфраструктура 12.Показател за екологичност

Литература по темите:

1. "Управление на конкурентоспособността в туризма” ,С., “Тракия-М”, 2003, с. 610;

2. "Конкурентно предимство в туризма”, С., “Нова Звезда”, 2005, с.450;

3. "Конкурентни стратегии в туризма”, С., “Тракия-М”, 2005 г., с. 420, (в съавторство)

Средства за оценяване:

Тест 50 %

Практическа разработка 50 %