BATB536 Туроператорска и турагентска дейност

Анотация:

Курсът по Туроператорска и турагентска дейност е двусеместриален и в първата си част е насочен към усвояване на знания от страна на студентите по отношение на дейността на „производителят” в контекста на посредниците в туризма, а именно туроператорът. Това по-конкретно касае основните термини и дефиниции относно организаторската дейност на туристическата агенция. Особено внимание се обръща и на технологията на проектиране, разработване, организиране, реализация на туроператорския продукт – туристическото пътуване с обща цена.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

ще знаят:

• Основните понятия и дефиниции в туроператорската дейност;

• Възникването и развитието на туристическите агенции в България и света;

• Основните дейности на туристическите агенции;

• Класификацията на туристическите агенции;

• Ролята и значението на туристическите агенции;

• Елементите на туристическия продукт;

• Етапите на разработване на туристическото пътуване с обща цена;

ще могат:

• Да анализират туристическото търсене и предлагане в контекста на туроператорската дейност;

• Да анализират конкурентните предимства на туристическите агенции;

• Да разработват туристическо пътуване с обща цена;

• Да калкулират цената на туристическите пътувания;

• Да спазват правилата и изискванията при провеждане на туристическите пътувания с обща цена;


Предварителни изисквания:
по дисциплините:

- Въведение в туризма;

- Туристически ресурси;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия и дефиниции. Същност и определение на туристическата агенция.
 2. Историческо развитие на туристичерските агенции.
 3. Съвременни тенденции в развитието на туристическите пътувания в световен мащаб
 4. Основни дейности на туристическите агенции
 5. Класификация на туристическите агенции
 6. Роля и значение на туристическите агенции
 7. Характеристика, функции и задачи на туроператорите
 8. Организиране и планиране на туристическите пътувания с обща цена
 9. Икономически елементи на пътуването
 10. Въведение в турагентската дейност.
 11. Особености на обслужването в туристическите агенции
 12. Организация на продажбите на туристическите пътувания с обща цена
 13. Права и задължения при продажбата на туристически пакети.
 14. Провеждане на организираните туристически пътувания с обща цена
 15. Проблеми и тенденции на развитието на туристическите агенции у нас
 16. Текущо оценяване по курса

Литература по темите:

1. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

2. Георгиев Асен, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Аскони издат, С., 2003

3. Емилова И., Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, Авангарс Прима, С., 2005

4. Нешков М., Пътнически транспорт и туризъм, УИ, Варна, 2007

5. Нешков М., Технология и организация на туристическата дейност, С., НБУ, 1995

6. Станкова М., Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, ЮЗУ, 2003