BATB535 Управление на туризма

Анотация:

Курсът обхваща теоретико-методологичните и практико-приложни аспекти на управление на системата на туризма. Тя е разгледана като съвкупност от структуро-определящи компоненти – туристически ресурси, продукти и пазари. Целта на дисциплината е да бъдат приложени принципите и методите на теорията на управление към специфичните за туризма обекти и дейности. Фазите на процеса на управление – планиране, организиране, координиране и контрол са насочени към създаването и реализацията на туристическия продукт, финансирането и човешките ресурси в туризма. Разгледани са особеностите на нивата на управление на туризма – национално, регионално и локално, както и аспектите на управление – стопанско, институционално и локално. За целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани със структурата и процеса на стратегическо управление на туризма. Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•основните понятия и дефиниции в управлението на туристическото предприятие; структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; система на стратегическо управление на туризма, субекти и обекти на управление;

• аспекти на управление, видове и нива на управление на туризма; фазите и функциите на управление на туризма. Фази (общи функции) на управление на туризма. Функция планиране, организиране, координация и контрол; функционални направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси.

• институционалните структури и субекти на управление на туризма; бизнес управлението на туризма;

• туризмът като обект на стратегическо управление; специфичните характеристики и структуроопределящи компоненти на туризма; параметрите на управленското решение; видовете стратегически решения; управление на устойчивото развитие на туризма; основни насоки на управлението на устойчивото развитие на туризма; стратегии за устойчиво развитие на туризма

2) могат:

•да анализират структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; система на стратегическо управление на туризма, субекти и обекти на управление;

• да анализират аспектите на управление, видовете и нивата на управление на туризма; конкретните класификационни критерии; функционалните направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси; психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

• да познават видовете стратегически цели - общосистемни цели, подсистемни цели, производствено-икономически, продуктово-пазарни, ресурсни, технически и технологически цели

• да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при и осъществяването на туристически управленски дейности.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Система на управление на туризма: структура на управление на туризма; аспекти, видове и нива на управление; фази и функции.
 2. Стратегическо управление на туризма: подходи и методология на стратегическото управление на туризма; структура на стратегическото управление на туризма; процес на стратегическо управление на туризма.
 3. Правна рамка и субекти на управление на туризма: нормативна база на туризма; институционални структури в туризма; стопански субекти на управление в туризма.
 4. Туризмът като обект на стратегическо управление: специфични характеристики и структуроопределящи компоненти; туристически ресурси; туристически дейности и продукти.
 5. Анализ на средата на функциониране и развитие на туризма: методология и инструментариум на анализа; видове среди и техники за анализ; анализ на туризма в България.
 6. Целева ориентация на стратегиите:визия, мисия и цели на стратегическото управление на туризма; типология на стратегиите; стратегическо планиране в туризма.
 7. Национална туристическа политика: стратегически промени и реакции на средата; направления и обхват; стратегическо управление на туризма на регионално и локално ниво.
 8. Реализация на стратегиите в туризма: технология на стратегическото управление; принципи, модели и схеми; мотивация, етика и бизнес-култура.
 9. Стратегически контрол: мониторинг и оценка на контрола в туризма; контрол на стратегиите в туризма.
 10. Функционални стратегии в туризма: маркетингова стратегия в туризма; продуктови стратегии; стратегически подходи в управлението на финансите и човешките ресурси.
 11. Задание: "Управление на хотелиерска фирма”
 12. Задание: "Управление на ресторантьорска фирма”
 13. Задание: "Управление на туроператорска фирма”
 14. Задание: "Управление на туристическа агенция”
 15. Дискусия и тест
 16. Презентации по зададени теми

Литература по темите:

Михайлов, Михаил, "Стратегическо управление на туризма", НБУ, С., 2005

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%