LEAB066 Прав и обратен превод (английски и френски език)

Анотация:

урсът е предназначен за студенти, които проявяват интерес към превода и има за цел да ги запознае с основните тактики и стратегии на двупосочния превод.

Състои се от 30 академични часа, в които се развиват комплексно практически умения за етапите при писмен двупосочен превод и редактиране на преводния текст от/на френски език.

Курсът има за цел да:

• Запознае студентите с основни стратегии, тактики и добри практики на двупосочния превод от/на френски/английски език;

• въведе студентите в практиката на двупосочния первод.

• развива у студентите умения при работа със справочна литература (избор и критично отношение към речници);

• развива умения за търсене на допълнителна информация, свързана с темата на изходния текст;

• развива умения за предлагане на преводни варианти на съответния език с обсъждане и избор на адекватни решения;

• развива умения за вземане на решение при изготвяне на окончателния вариант на превода с оглед на спецификата на оригиналния текст и неговото предназначение;

• развива умения за типографското представяне на превода (формално разположение, страниране, избор на шрифт и т.н.).

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса, студентите

Ще знаят:

- да отличават стратегиите и проблемите при двупосочен –прав и обратен - превод ;

- да определят подходяща справочна литература за целите на превода;

Ще могат :

- да ползват адекватно справочна литература (речници и справочници, дигитални ресурси свързани с темата на превеждания текст и пр. )

- да ползват двупосочен превод в реални стиуации;

да правят писмени преводи от и на двата езика на кратки специализирани текстове, като предават коректно общия смисъл и най-важните идеи, понятия и термини, необходими за възприемането му.

- да оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.
Предварителни изисквания:
Владеене на френски и на английски език на ниво B2 според Европейската езикова рамка.

Високо ниво на владеене на българския книжовен език, неговите нормативни стилове и регистри.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

50% - Два двупосочни писмени превода, зададени от преподавателя.

50% - Два двупосочни писмени превода в определена от студента област на интереси.