EGYB518 Проект: История на Древен Египет

Анотация:

В рамките на курса студентите подготвят самостоятелен проект по тема, свързана с историята на Старото царство в Древен Египет. Проектът се явява допълнение и разширение към курсовите работи, които студентите подготвят в рамките на курс История на Древен Египет – І част. Проектите се защитават пред аудитория

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Емил Бузов  д-р
ас. Йордан Чобанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/владеят: основни събития от историята на Старото царство в Древен Египет

2) могат: да работят с научна литература и древноегипетски текстове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат понятие от история на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. История на Ранното царство
  2. История на Ранното царство
  3. История на Старото царство
  4. История на Старото царство
  5. Текстове от времето на Старото царство
  6. Текстове от времето на Старото царство

Литература по темите:

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1998

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1996

Бикерман. Хронология древнего мира. М. 1975

Х.А.Кинк. Египет до фараонов. М. 1964

Ю.Я. Перепелкин. .История Древнего Египта. Санкт-Петербург 2000

Б.Тураев. Египетская Литература. Ленинград 1920 (2 изд. Санкт-Петербург 2000)

М.А.Коростовцев. Религия Древнего Египта. М.1976

Култьтура Древнего Египта. Отв.ред. И.С.Коростовцев. М. 1976

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т. 1-2, М. 1982

W.Emery. Archaic Egypt. Harmonthsworh, 1961

A.J.Spencer. Early Egypt. The Rise of Civilisation in the Nile Valley. London 1993

E.Hornung. History of Ancient Egypt. London 1999

The Oxford History of Ancient Egypt. Ed. by Ian Shaw. Oxford 2000

A.H.Gardiner. Egypt of the Pharaohs. Oxford 1961

J.Vandier, Ph.Daumas. L’Egypte. Paris 1962

J.Breasted. Ancient Records of Egypt. New York 1906-9