EGYB502 Практика - I част

Анотация:

Практиката се провежда в изследователски център „Български институт по египтология“ към НБУ, национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” или Библиотеката на НБУ. Практиката представлява самостоятелно изпълнение на предварително поставена задача от водещия практиката и цели придобиването на умения за работа с научна литература, фиширане на статии, изработка на каталог и научна картотека

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Емил Бузов  д-р
ас. Йордан Чобанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/владеят: да работят с научна литература

2) могат: да обработват и фишират научни статии


Предварителни изисквания:
Практиката е предназначена за студенти от БП „Египтология (Египетски език, култура и литература)“

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Работа с електронен научен архив
  2. Работа с електронен научен архив
  3. Фиширане на статии
  4. Фиширане на статии
  5. Периодични издания по египтология в Библиотеката на НБУ
  6. Периодични издания по египтология в Библиотеката на НБУ

Литература по темите:

Основна

Перепелкин, Ю. Я. История Древнего Востока, Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации, ч. II, Москва 1988.

Emery, W. Archaic Egypt, London 1961.

Dodson, A., D. Hilton. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London: American University Press in Cairo. Themes & Hudson Ltd, 2004.

Edwards, I. The Cambridge ancient history. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

Wengrow, D. The Archaeology of Early Egypt, Cambridge 2006.

Wilkinson, Toby A.H. Early Dynastic Egypt, London 1999.

Wilkinson, T.A.H. Genesis of the Pharaohs. Dramatic new Discoveries that Rewrite the Origins of Ancient Egypt. Thames and Hudson. London, 2003.

Допълнителна

Gardiner, A.H. The Toyal Canon of Turin, Oxford 1959.

Gardiner, A. Egypt of the pharaohs. Oxford: Oxford University Press, 1961.

Spencer, A. J. Early Egypt. The Rise of Civilization in Nile Valley. British Museum Press, 1993.

Trigger, B., B. Kemp. Ancient Egypt a social history. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.