EGYB511 История на Древния Египет - І част

Анотация:

• Изложение на историята на Древен Египет. Въведение в египетската хронология, основни периоди на най-древната египетска история и особеностите на историческия процес – причини следствия, главни съботия, разгледани през призмата на египетската култура – религия, светоусещане, бит и контакти с другите цивилации на древността.

• Да представи обобщаваща и нагледна картина на египетската история, знанията на които да изградят основна база за изучаване на египетската история и култура.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните периоди, събития и действащи лица в египетската история.

• Отличителните особености н древноегипетската култура.

2) могат:

• Да съпоставят характераните особености на историята на Древен Египет с историята на древните общества

• Да отграничават собствено египетските особености в тяхната духовна култура, както и да познавят наученото в контекст


Предварителни изисквания:
• Основни понятия в областта на историята.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Древен Египет в епохата на неолита.
 2. Раннодинастично царство.
 3. История на Старото царство.
 4. Първи преходен период.
 5. Керамика от Преддинастичен период.
 6. Потребални практики през Преддинастичния период
 7. Трета династия
 8. Начало на слънцепоклонничеството - ІV династия
 9. Управление на Снофру и Хуфу
 10. V династия
 11. VІ династия

Литература по темите:

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1998

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1996

Бикерман. Хронология древнего мира. М. 1975

Х.А.Кинк. Египет до фараонов. М. 1964

Ю.Я. Перепелкин. .История Древнего Египта. Санкт-Петербург 2000

Б.Тураев. Египетская Литература. Ленинград 1920 (2 изд. Санкт-Петербург 2000)

М.А.Коростовцев. Религия Древнего Египта. М.1976

Култьтура Древнего Египта. Отв.ред. И.С.Коростовцев. М. 1976

Хрестоматия по истории Древнего Востока. Т. 1-2, М. 1982

W.Emery. Archaic Egypt. Harmonthsworh, 1961

A.J.Spencer. Early Egypt. The Rise of Civilisation in the Nile Valley. London 1993

E.Hornung. History of Ancient Egypt. London 1999

The Oxford History of Ancient Egypt. Ed. by Ian Shaw. Oxford 2000

A.H.Gardiner. Egypt of the Pharaohs. Oxford 1961

J.Vandier, Ph.Daumas. L’Egypte. Paris 1962

Средства за оценяване:

тестове

семинари

курсов проект