BULB597 Балкански литератури

Анотация:

• Курсът предлага на вниманието на студентите рефлексия върху изследователско поле, чиито граници се оказват достатъчно условие за едно по-пълноценно разбиране на собствената ни литературна ситуация днес. Той се занимава с проблемите на установяването на нови литературни ценности, отношенията пазар-ценности, производството на онова, което литературната теория нарича Modern Classics, дисидентството и литературата, модерната и постмодерната литературна констелация в най-новата балканска проза. Проследяват се общите места в образния свят и сюжетиката на балканската лирика, белетристика и нонфикшън с оглед по-раншните им употреби в исторически план. Обръща се особено внимание на специфичните общобалкански жанрови модели. Целта на курса е да положи българистичните изследвания в един по-широк междунационален контекст, където частните въпроси на българската литература могат да получат по-пълно осветляване.

• Курсът, разбира се, има най-вече функцията да информира, да запознава с най-новите явления. Но също така и търси баланс между фактологически информативното и интерпретативното при конструирането на образа на съвременната балканска литературна констелация. Отделя се внимание и на най-важните критически дебати, синхронни спрямо един или друг породил ги текст.

• На курса трябва да се гледа като на неотменна част от основния свод на курсовете в областта на балканската компаративистика, а и на компаративистиката изобщо.

• Първата цел на курса е да формира основни познания за развитието на критиката с акцент върху българския исторически развой,

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• тенденциите в най-новата балканска проза и свързаността им с развитието на философската мисъл от втората половина на ХХ век

• да познават начините за фигурация и сюжетните общи места в съвременната балкански литератури

2) могат: да интерпретират отделния литературен факт от модерния канон на Балканите, съобразявайки се с контекстуалната му обусловеност


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Давид Албахари, “Стръв”, превод Галина Меламед, ИК “Библиотека 48”, С., 1999.

2. Иво Андрич, “Прокълнатия двор”, превод Лилия Кацкова, ИК “Народна култура”, С., 1976.

3. Владислав Баяц, “Книга за бамбука”, превод Мария-Йоана Стоядинович, С., 1999.

4. “Гръцка поезия ХХ век”, състав. С. Гечев, М. Жечев, Б. Божилов. Ред. и прев. Ст. Гечев. ИК “Народна култура”, С., 1978.

5. Драган Йованович Данилов, “Къщата на Баховата музика”, превод Биляна Курташева, ИК “Нов златорог”, С., 1997.

6. Константинос Кавафис, “Итака. Избрани стихотворения”, предг., подбор и прев. Ст. Гечев. ИК “Народна култура”, С., 1984; 2 издание, ИК “Христо Ботев”, С., 1995.

7. Константинос Кавафис, “Избрани стихотворения”, предговор, подбор и превод Ст. Гечев, “Народна култура”, С., 1963.

8. Данило Киш, “Енциклопедия на мъртвите”, превод Жела Георгиева, ИК “Стигмати”, С., 2000.

9. Драгослав Михайлович, “Когато цъфтяха тиквите”, превод Жела Георгиева, “Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1982.

10. Милорад Павич, “Хазарски речник”, “Народна култура”, С., 1989.

11. Орхан Памук, “Черна книга”, превод Гюлчин Чешмеджиева, ИК “Народна култура”, С., 2000.

12. Васко Попа, “Стихотворения”, превод Симеон Владимиров, ИК “Христо Ботев”, С., 1995.

13. Меша Селимович, “Дервишът и смъртта”, превод Б. Михайлов, Изд. на Отечествения фронт, С., 1969.

14. Георгиос Сеферис, “Избрани произведения”, предг., подбор и прев. С.Гечев. С., “Народна култура”, 1975.

15. “Съвременна гръцка поезия”, представена от Ст. Гечев. кн.1., С., 1997, кн.2., С., Епсилон, 1998.

16. Дубравка Угрешич, “Американски речник”, превод Жела Георгиева, ИК “Стигмати”, С., 1999.

17. Дубравка Угрешич, “Култура на лъжата”, превод Жела Георгиева, ИК “Стигмати”, С., 1999.

18. Дубравка Угрешич, “Форсирането на романа-река”, превод Жела Георгиева, ИК “Стигмати”, С., 2002.

19. Дубравка Угрешич, “Четенето забранено”, превод Людмила Миндова, ИК “Факел Експрес” , С., 2002.

20. Милош Църнянски, “Преселения”, превод Сийка Рачева, “Народна култура”, С., 1981.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 80%

Устен изпит - 20%