ESCB522 Седиментология и седиментни полезни изкопаеми

Анотация:

Курсът дава фундаментални и приложни познания за седиментните скали и полезните изкпопаеми,свързани с тях – фосфорити, глини, въглища, нефт, природен газ

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Процесите на образуване на седиментни скали, видовете седиментни скали и полезните изкопаеми, свързани с тях. Основните видове замърсители, свързани с добива и използването на въглища.

2) могат:

Макроскопска диагностика на седиментни скали и техните главни скалообразуващи минерали


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Прослушани курсове по Обща геология и Минералогия и петрология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Коства Б., Учебни материали, Мудъл

Препоръчителна литература:

А. Кварцов, А. Балдина. 1979. Геология. Недра, Москва. 342.

А. Султанов. 1985. Седиментология. Техника, София 264 с.

Б. Каменов. 2003. Магматична петрология. Университетско издателство, София 871 с.

Г. Атанасов. 1958. Седиментна петрография. Наука и изкуство. София 394 с.

Г. Былинкин.2000. Введение в геохимию горючих ископамых. Изд. Саратовского университета. 92.

Ж.. Иванов. 1978. Основи на геологията. Наука и изкуство. София, 504 с.

И. Костов. 1993. Минералогия. Техника, София, 734 с.

М. Р. Лидер. 1986. Седиментология. Мир, Москва, 438 с.

Н. Пеева. 2012. Основи на органичната геохимия. МГУ. София. 188.

Р. Городов, В. Губин, А. Матвеев. 2009. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Изд. Томского политехнического университета. 293.

L. Thomas, Coal geology. 2002. Willy. West Sussex. 379.

On-line източници на информация:

http://oilandgasgeology.com/

http://geology.com/oil-and-gas/

http://www.uky.edu/KGS/coal/GSA/

Средства за оценяване:

тест, практически изпит/курсова работа