ESEB014 Семинар "Екологични катастрофи и превенция

Анотация:

Целта на семинара е да разшири познанията на студентите по екологични катастрофи – природни и антропогенни. Според актуалността на настъпили събития, всеки семестър темата, която се задава на студентите, се актуализира в курса в Мудъл и се посочват точните параметри на заданието и литература. Темите се презентират и дискутират.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: ще са обогатили смоите познания по тематиката и ще придобият умения за презентиране и дискусия.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: познания по природни бедствия и антропогенни катастрофи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата се актуализира според зададената тема през съответния семестър.

Средства за оценяване:

Разработка и дискусия по нея