ESCB721 Екологично законодателство и норми

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти в Бакалавърска програма, които смятат да работят в неправителствения сектор, общинската и държавната администрация, както и в частния сектор. Курсът цели да запознае студентите със съвременното законодателство на европейско и национално ниво, регламентиращо режима по опазване на околната среда. В курса ще бъдат дискутирани и тенденциите при вземане на политически решения и участието на администрацията не само в тяхното изпълнение, но и формиране; възможностите както за взаимодействие, така и за натиск на отделните заинтересовани страни: Политици – Администрация – Граждани – Бизнес интереси, при формиране на държавната и местната политика. Специално внимание се отделя и на формите на граждански контрол и гражданско участие при формиране на политиките по опазване на околната среда и по прилагане на действащата уредба.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще познават действащата нормативна уредба по опазване на околната среда;

• ще познават институциите на национално, европейско и международно ниво, занимаващи се с прилагането и контрола по изпълнение на разпоредбите по опазване на околната среда;

• ще познават основните политики по опазване на околната среда и механизмите за вземане на решения;

2) могат:

• ще могат да коментират политиките и практиките по опазване на околната среда;

• ще могат да работят с нормативни текстове, регламентиращи опазването на околната среда
Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ТЕСТ