CELB264 Молекулярна биология

Анотация:

Курсът "Молекулярна биология, геномика и протеомика" предлага солидна бакалавърска подготовка в областта на биохимията, биофизиката, биотехнологиите, клетъчната биология, имунологията, микробиологията и молекулярната биология. Основни акценти ще бъдат поставени върху изучаването на клетъчната структура и функция, химичните взаимодеиствия, процесите на генна транскрипция, делене, мутация, анализ на ДНК и РНК, протеинен синтез и сигнална трансдукция.

Курсът цели усвояване на принципите на молекулярната биология и запознаване с методите за молекулярен анализ и експериментален дизайн.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
доц. Николай Петров  д-р
гл. ас. Кирил Кирилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: генерални принципи и методи в молекулярната биология, аспекти на развитие и технически постижения.

2) могат: научно-изследователска дейност, експериментален дизайн, техническа грамотност, съставяне на собствен научен проект.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Курсът е предназначен за студенти в четвърти курс с основни познания по биология и химия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

. Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and James D Watson.

2. Molecular Cell Biology, Harvey Lodish, Arnold Berk, S Lawrence Zipursky, Paul Matsudaira, David Baltimore, and James Darnell.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%