CELB261 Хранене и диететика

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът разглежда основните понятия на статистиката и въвежда в базовите подходи за събиране и анализ на данни в от гледна точка на икономическите приложения.

• Цел на курса: да даде на студентите концептуално разбиране на основните съвременни статистически понятия и подходи, използвани при анализа на данни от социално-икономически изследвания

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще:

1) знаят:

• да са ориентират в терминологията, която се използва от статистиката

• да са запознати с основните теоретични положения на статистическия подход при събирането и анализа на социално-икономически данни

2) могат:

• да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи биха били полезни и уместни

• да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Биология - физиология и патофизиология на храненето, разхода на енергия..

" Химия - микроелементи, основни съставки на храните и други.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

" Кръстев, З. (ред.). Вътрешна медицина, 2-ро издание, 2010, София, Медицински университет София.

" Лозанов Б. (ред.). Ендокринология, изд. Тилиа, София 2000.

" Essentials of human nutrition, J. Mann7S. Truswell, (2007), 3rd edition, Oxford university press.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%