CELB014 Биохимия

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с видовете метаболитни процеси, мембранните помпи и канали, гликолизата и глюконеогенезата, Цикъла на Лимонената киселина, окислителното фосфорилиране, биохимичните процеси през светлинната и тъмнинната фаза на фотосинтезата, метаболизма на гликогена, метаболизма на мастните киселини, бисинтезата на мембранните липиди и стероиди, разграждането на протеините и биосинтезата на аминокиселини и нуклеотиди. Ще бъде разгледан и въпроса за стратегиите при създаването на нови лекарствени средства.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Райничка Михайлова-Гарнизова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Механизмите на основните анаболитни с и катаболитни процеси при растенията животните и човека

• Биосинтезата за основните градивни елементи на биополимерите

2) могат:

• Провеждат основни биохимични изследвания в лабораторни условия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат знания от курсовете по Биология, Органична химия, Анатомия и морфология на растенията, Човешкото тяло, Физиология на животните и човека.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. “Molecular Biology of the cell” Alberts B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. Walter, P. 4th ed. New York: Garland Science, 2002.

2. “Biochemistry” Stryer, L., Berg, J.L., Tymoczko, J.L., 5th ed., W.H.Freeman ed., 2002.

3. Обща биохимия, Тодор Николов, Университетско издателство”Св.Кл.Охридски”, 6-то преработено издание

Средства за оценяване:

1. Тестове - 2 бр.

2. Превод на научна статия от областта на биохимията от английски на български език и нейносто устно представяне

3. Участие в семинарите