CELB013 Репродуктивна биология и ембриология

Анотация:

Курсът запознава судентите с проблемите на репродуктивната биология и обща ембриология. Прави се преглед на размножаването и половите системи на организмите от различните систематични групи, както и на тяхното ранно ембрионално развитие. Разглежда се строежа на половите клетки и механизмите на външното и вътрешното оплождане. Внимание е отделено на ранните етапи на ембриогенезата - дробене, бластулация и гаструлация. Посочват се различията в ембрионалното развитие на костните риби, земноводните, влечугите, птиците и бозайниците.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
гл. ас. Пламен Георгиев  д-р
проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

видовете размножаване при различните систематични групи и етапите на ембрионалното развитие при различните групи животни.

2) могат:

След успешно завършване студените имат необходимата подготовка по този курс, която да им позволи да продължат образованието си в магистърски програми в НБУ или в други ВУЗ или като специалисти в различни лаборатории, фирми, предприятия и др.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат познания и да боравят с понятия от основния гимназиален курс и да са завършили успешно курсовете от 1-ва и 2-ра година на обучението си.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Репродуктивна биология. Въведение. Размножаване при вирусите.
 2. Размножаване при бактериите.
 3. Размножаване при безгръбначните животни – протозои.
 4. Размножаване при безгръбначните животни – мешести.
 5. Размножаване при безгръбначните животни – червеи.
 6. Размножаване при безгръбначните животни – мекотели.
 7. Размножаване при безгръбначните животни – членестоноги.
 8. Rазмножаване при гръбначните животни – риби и земноводни.
 9. Размножаване при гръбначните животни – влечуги и птици.
 10. Размножаване при гръбначните животни – бозайници.
 11. Овогенеза и сперматогенеза. Строеж на половите клетки. Оплождане - фази на процеса.
 12. Дробене - основни морфо-функционални характеристики. Бластулация -видове бластули.
 13. Гаструлация - видове и характерни особености.
 14. Органогенеза. Роля на ембрионалните листове. Индукционни процеси - основни характеристики.
 15. Ембрионално развитие на бозайници.

Литература по темите:

1.Human reproductive biology, 4-th edition,R. Jones, K. Lopez, Elsevier, 2014.

2.Големански В., М. Шишиньова, 2001. Зоология на безгръбначните животни. С., “Гера-Арт”.

3.Големански, В. 2002. Зоология и опазване на животинския свят. НБУ.

4.Пешев Д. 2000. Зоология на гръбначните животни. Сиела.

5.Zoology, 2006. McGraw Higher Education, USA.

6.Medical Microbiology, 2005. Thieme Verlag.