NJRN526 Журналистиката като обществена дейност

Анотация:

Курсът има за цел да представи на студентите по журналистика знания за основите на науката за

обществото и човешките взаимоотношения – социологията. Условно е разделен на три части.

В първата част ще представи предмета на социологията и методите, с които тя си служи, за да

изучава обществената реалност.

Във втората част ще представи и обсъди някои важни обществени течения, които дефинират

съвременния западен свят, в чието оформяне и развитие информацията играе централна роля.

В третата част ще разгледа и обсъди някои съвременни обществени явления, фундирани и

захранвани с дезинформация.

В хода на целия курс ще бъде поставен акцент върху важността и влиянието на компетенциите на

студентите по журналистика да боравят с информация в специфичен социален контекст, както и

тяхната чувствителност към обществените дискурси в различни тематични полета.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р
 Валентин Вълканов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

 Основни понятия и течения в социологията

 Съвременни обществени движения

 Значението на журналистическата работа в общественото развитие

2) Могат:

 Да развият по-висока чувствителност към обществените процеси

 Да използват методи от хуманитарните науки в практиката си

 Да анализират информация в контекста на съвременното общество
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература на български език

 Бъргър, Питър. 1999. Покана за Социология. София: ЛИК

 Гидънс, Антъни. 2003. Социология. София: Прозорец

 Колектив. 2017. „Критика и хуманизъм“, кн. 47, брой 1/2017, София

 Колектив. 2017. „Критика и хуманизъм“, кн. 47, брой 2/2017, София

 Колектив. 2016. „Критика и хуманизъм“, кн. 45, брой 1/2016, София

 Лиотар, Ж.-Фр. 1996. Постмодерната ситуация. София: Наука и изкуство

 Фотев, Георги. 2004. Диалогична социология. София: Изток-Запад

Литература на английски език

 Brotherton, Rob. 2015. Suspicious Minds. Dublin: Bloomsbury Sigma

 Butter, Michael. 2020. The Nature of Conspiracy Theories. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press

 Davis, Evan. 2017. Post-truth. London: Little, Brown

 Mcintyre, Lee. 2018. Post-truth. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press

 O’connor, Ca ilin & Weatherfall, James Owen. 2019. The Misinformation Age. New Havenand London: Yale University Press