NJRN522 Проект „Аудиовизуално творчество“ - І част

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да развие практически умения за интегриране на рекламни послания в аудиовизуални съдържания.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

◦ познават медийната среда в нейната цялост

• познават каналите и платформите за разпространение на аудиовизуално медийно съдържание

2) могат:

• Да създават медийно съдържание за разпространение през различни платформи и канали


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Интерактивни мултимедийни публикации
  2. Аудио-визията в онлайн платформите
  3. Дискусия на идеите за индивидуални задания

Литература по темите:

• Петков, Стойко. Аудио-визията. Производство, разпространение, показване, С.: Рой Комюникейшън, 2017

• Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателство на НБУ, 2012

• Михайлов, Владимир. Открита ли е телевизията. София: “Рой Комюникейшън” ЕООД, 2003

• Dominick, Joseph R. The Dynamics of Mass Communication. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 2017

• Yeldell, Eric B. The Motion Picture and Television Business. Beverly Hills, L.A.: Entertainment Business Publishing Co., 2007