NJRN703 Правоговор и реторика

Анотация:

Целите и задачите, които този курс си поставя са, студентите да придобият компетентни творчески знания и умения запознавайки се с:

1. Основните елементи и похвати на “живото слово”, като задължителен елемент в комуникационния процес.

2. Ще могат сами да оценяват и контролират работата на говорния си апарат и правоговора в речта си.

3. Ще придобият основна и трайна нагласа и умения за творческа интерпретация на поставените професионални задачи.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Игнатов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти да се справят с поставените от преподавателя провокативни задачи по време на изпита, като проверена в практиката гаранция за самочувствие и готовност пред професионалните предизвикателствата на професията, която са избрали.
Предварителни изисквания:
Подходяща аудитория и мулти-медия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел, Реторика, С. 1993

2. Аристотел, За поетическото изкуство, С. 1993

3. Барт, Р., Въображението на знака, С., 1991

4. Башлар Г., “Поетика на пространството” С., 1988

5. Бахтин, М., Философия на словесността, С., 1996

6. Брехт, Б., Събрани съчинения в 4 тома, С., 1983

7. Брук, П., Избрани произведения, С., 1979

8. Георгиева, М – Правоговор, Българска сценична реч.

9. Гърбев, Л., “Образи на интонацията”, В: Годишник на НБУ, Департамент, “Масови комуникации”, С., 1997

10. Гърбев, Л., Образи зад думите, С., 1999

11. Гърбев,Л., ”Вестоносци, глашатаи, шамани… днес” Вж. Годишник на НБУ, Департамент, “Масови комуникации”, С., 2001г.

12. Гърбев,Л., “Звучащото слово в текста на спектакъла”, В “Идеята за театър , образованието и културата…” ЮЗУ Благоевград 2001 г.

13. Гърбев,Л., “Комуникационни аспекти в актьорското майсторство”. Лятна школа по ПР – 2002 г.

14. Еко, У. Интерпретация и свръхинтерпретация, С., 1997

15. Комуникацията, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, 1992

16. Лотман, Ю., Култура и информация, С., 1992

17. Лотман,Ю., Култура и взрив, М. 1992г.

18. Мейерхолд, Вс., Статии. Писма. Речи, С. 1984

19. Оливие, Л., Изповед на един актьор, С., 1975

20. Остин,Дж., Как с думи се вършат неща, С. 1996г.

21. Рикьор ,П., Живата метафора, С 1994г.

22. Рикьор ,П., От текста към действието С. 2000г.

23. Чехов, М., Литературное наследие, 2-х томах, М.- Л., 1986

Допълнителна литература

1. 1.Проф. Ел. Сотирова – Проблеми на словото в драматичния театър.

2. Ян Парандовски – Алхимия на словото.

3. “Идеи в културологията”, т.- І и II, Сборник.

4. К. Станиславски – “Работата на актьора върху себе си”, “Работата на актьора над ролята”.

5. К.Обуховски – Психология на човешките стремежи.

6. “Из история на филмовата мисъл”. Антология в 2 тома.

7. У. Еко – Семиотика и философия на езика.

8. Боримир Кръстев – Наръчник за културен говор.

9. Ю. Лотман – Поетика. Типология на културата.

10. Материя на мисълта – сборник.

11. Между нещата и думите – сборник.

12. В. Проп – “Исторически корени на вълшебната приказка” и “Морфология на приказката”.

13. Д. Карнеги – “Как да оказваме влияние на хората” и “Как да изработим увереност в себе си и да влияем на хората при публично изпълнение”.

Средства за оценяване:

Текуща оценка по работа с текстове.

Тест по Правоговор

Изпит.