NJRN506 Медийна психология

Анотация:

Курсът дебатира проблеми в тази относително нова област, която се отделя от социалната психология. Специално внимание се обръща на възникването и развитието на теоретични модели, обясняващи общуването в и чрез СМК и възможностите за влияние върху различни сегменти от аудиторията. Освен класическите, курсът на обучение застъпва най-съвременните обяснителни парадигми в масовата комуникация. Последователно се изучават класическите СМК – телевизия, радио и преса, както и съвременното Интернет общуване. Ударение се поставя върху взаимодействието комуникатор-аудитория и възможните психологически аспекти от гледна точка на социализиращите процеси.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият знания относно психологическите изследвания на организацията на медиите – класически и съвременни, медийната продукция и взаимоотношенията медиа - аудитория.
Предварителни изисквания:
Студентите да са завършили успешно курса по социална психология, който е базов за медийната психология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Медийната психология – съвременно направление в социалната психология.
 2. Възникване, история и развитие на медийната психология.
 3. Подходи за изследване влиянието на масмедийните продукти – модел на ефектите (хиподермичен подход) и модел на ползите и удовлетвореността.
 4. Разбиране на Едуард Хол за културата – ОСС и културно-ратификационен модел.
 5. Структура на медийната комуникация: Oсновни концепти в теорията на масмедиите.
 6. Психологически теории в изследване на масовите комуникации – психофизиология и психология на развитието.
 7. Психологически теории в изследване на масовите комуникации – психоанализа, експериментална и социална психология.
 8. Класификация и функциониране на невербалните модалности в средствата за масова комуникация.
 9. Екранният език на Умберто Еко: Роля на невербалните модалности в телевизионната продукция.
 10. Радиокомуникация: Функции на параезика в радиото – звукова поза. Диференциация между лидери и мениджъри.
 11. Въздействие на печатните медии. Феномени на “анонимност” и “позоваване на авторитет”.
 12. Анализ и препоръки за реална статия, написана от профрсионален журналист.
 13. Двустепенен модел на ефектите от медийните продукти – съвременно развитие.
 14. Социална организация и социален контекст на медийната продукция.
 15. Масмедии, социални проблеми и кризи. Дискусия.
 16. Писмена работа - приложение на стандартите за печатните медии.

Литература по темите:

Монографии:

Петев, Т. (2004). Теории за масовата комуникация. С., Изд. На Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

Стоицова, Т. (1992). И усмивката може да бъде заповед, Как да се научим да дешифрираме езика на тялото.С.

Стоицова, Т. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми. НБУ, С.

Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Изд. „Просвета”, 292.

Статиии:

Стоицова, Т. (1996). Медийната психология – възникване и развитие. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ, С., 10-16. (студия)

Стоицова, Т. (1998). Психология на медиите – същност, модели и основни концепти. -В: В. Русинова (Ред.) Юбилеен сборник на Института по психология, 60-70.

Стоицова, Т. (2000). Езикът на тялото на Едуард Хол и екранният език на Умберто Еко: Психология и медиязнание. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ – Департамент по масови комуникации, С., с. 8-19 (студия).

Стоицова, Т. (2000). Психология на медийната манипулация: за и против. В сб.: “21 век – век на хиперманипулацията”, Нов български университет, С., 37-47.

Стоицова, Т. (2000). Компетентността в общуването – залог за успех в съвременната глобална комуникативна мрежа, Списание на БАН, кн.5, с. 30-34.

Стоицова, Т. (2003). Психологични насоки на изследванията в медиираната комуникация. Списание на БАН, кн. 2, 8-12.

Стоицова, Т. (2004). Интегративност на човешката комуникация – лице в лице и с лице към медиите. В сб: “Интегралност на комуникациите”. Нов български университет, С., 6-16.

Стоицова, Т. (2005). Интернет: нова медия – нови психологични проблеми. Сборник от доклади от IV научна конференция, НАТФИЗ: “Старо” кино – нови медии – “нови” зрители, 159-166.

Стоицова, Т. и Мизова, Б. (2006) Интернет – приятел или изкусител: Психология на виртуалната реалност. В: Материали от Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени”, Благоевград, том I, 94-99.

Стоицова, Т. (2006). Медийната комуникация: Възможности за влияние. Психологични изследвания, кн.3, с.19 – 25.

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Реферат