CSTB603 Синтез на реалистични изображения

Анотация:

Целта на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за визуализацията им с компютър. Дават се необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и видове модели. Подробно се разглеждат методите за определяне на видими линии и повърхнини, за описание на цветове и материали, за синтезиране на реалистични изображения, за добавяне на детайли върху повърхнините на обектите, както и методите за описание на гладки линии и повърхнини. Обсъждат се особеностите при моделирането и визуализацията на сложни обекти със съвременни програмни продукти.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните принципи и методи за създаване на реалистични изображения

с помощта на компютър;

2) могат:

дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и фотореалистична визуализация на сложни модели с плавни

повърхнини.


Предварителни изисквания:
• Знаят основните принципи и методи на компютърната графика;

• Могат дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и фотореалистична визуализация на сложни тримерни модели.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Записки от лекциите и презентационни материали в електронен формат.

2. Малешков, С., В. Георгиев, Компютърна графика и фотореалистична визуализация, учебник, издателско на НБУ, ISBN: 978-954-535-808-7, 2014.

3. Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

4. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice,

Second Edition, Addison Wesley, 1990.

5. Материали с описание на функциите, начина на работа и командите на системата за създаване на реалистични изображения и анимация 3DSMax - например К. Удс, А. Бикало, К. Мъри. Mastering 3ds max 5, Софтпрес, София 2003. (или по-нова версия на продукта)

Средства за оценяване:

Провеждане на текущия контрол: 2 писмени контролни работи – в средата и в края на семестъра (8 и 14 седмица). Студентите, които са изкарали успешно двете писмени контролни работи се освобождават по тяхно желание от изпит и им се оформя оценка. Студентите се явяват на изпит ако не са изкарали успешно някоя или и двете писмени контролни работи или желаят да повишат успеха си от текущия контрол.