HACB006 Изкуство и култура на древния свят

Анотация:

Курсът дава знания в областта на древната култура. Логиката на курса е: политическа история, социална структура, идеология, паметници.

• Да даде базови знания в областта на древната култура

• Да даде базови знания в областта на историята на древността

• Да даде базови знания в областта на древното изкуство

• Да даде сравнителен анализ на паметниците на културата от древността

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните епохи от развитието на древната история

• Основните паметници на древната култура

• Основните епохи от развитието на древната култура

2) могат:

• Да извършват елементарно разпознаване на паметниците на древността

• Да различават етнокултурните стилове

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София.УИ Кл. Охридски. 1991.

Венедиков, И. Медното гумно на прабългарите. София. Наука и изкуство. 1982.

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.Автоспектър. 2005.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

Леков, Т. Скритото знание. Изток-Запад.2004.

Липинска, Я., М. Марчик. Митология на древния Египет. София.”Български художник”.1981.

Маразов, И. Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия. София. Унив. Изд. “Кл. Охридски”. 1992.

Маразов, И. Митология на златото. София.ИК “Хр. Ботев”. 1994.

Маразов, И. Художествени модели на древността. Монографии МИФ-2. 2003.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Шалганова, Т. Изкуство и обред на къснобронзовата епоха. НБУ.2005.

Средства за оценяване:

тест,

курсова работа