HACB108 Изкуствознание - визуална култура. Увод

Анотация:

Курсът дава обща представа за Историята на изкуството като университетска дисциплина, за промяната на историческите разкази и основните понятия. Запознава студент(к)ите с конкретни художествени произведения от Античността, Средновековието, Ренесанса, Барока, Модерната епоха и съвременността. Ключови имена в дисциплината История на изкуството са представени с кратки текстове, изразяващи основните им идеи.

Визуалната култура, като нова област в университетското образование, е представена с основни тематични полета и в съпоставка с историята на изкуството.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р
ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите

1) знаят:

• Развитието на дисциплината История на изкуството; ключови имена в дисциплината; основни тематични области и подходи. Запознават се с христоматийни произведения и художници, на които се основават различни исторически разкази. Научават различията в тематичните полета на актуалната университетска дисциплина Визуална култура.

2) могат:

• Да се ориентират в общоприетата хронология на Историята на изкуството; да различават големите епохи по общите характеристики на произведенията; да назовават отликите между биографичния, иконографския, формално-стиловия и други разгледани въз основа на конкретни примери подходи при изследването на художествени произведения. Да разпознават по-широките тематични полета на Визуалната култура.
Предварителни изисквания:
Интерес към историята на изкуството и визуалната култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Изкуствознание - визуална култура. Увод HACB108

НБУ 2008-2009 доц. Ирина Генова

Call Number: УчМ НАСВ 108

Item ID: 000000128260

Collection Type: Учебни материали

Media: Ксерокопие

Съдържание:

Джорджо Вазари / Giorgio Vasari (1511-1574). Животът на Леонардо да Винчи. С. 1980

(Библиотека на НБУ – 75.07 В 141)

Йохан Йоахим Винкелман / Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Предговор на История на изкуството на Древността. С. 1970, с. 29-39. (С. 2006 - второ издание на български език)

(Библиотека на НБУ - Ч 7.03 / В 604)

Хайнрих Вьолфлин / Heinrich Wölfflin (1864-1945). Увод. В: Основни понятия на историята на изкуството. С. 1985, с. 67-80.

(Библиотека на НБУ – 7.03 В 988)

Ервин Панофски / Erwin Panofsky (1892-1968). Иконография и иконология. Въведение в изкуството на Ренесанса. В: Смисъл и значение в изобразителното изкуство. С. 1986,

с. 73-98.

(Библиотека на НБУ – 7.01 П 183)

Майър Шапиро / Meyer Schapiro (1904-1996). Понятието „стил”. В: Художник, общество, стил. Избрани студии и статии. С. 1993, с. 238-281.

(Библиотека на НБУ – 7.01 Ш 285)

Ернст Гомбрих / Ernst Gombrich (1909-2001). Психологията и загадката на стила. Увод. В: Изкуство и илюзия : Изследване върху психологията на изображението в изкуството. С. 1988,

с. 65-92.

(Библиотека на НБУ – 7.01 Г 640)

Хол Фостер / Hal Foster. Архиви на модерното изкуство. Archives of Modern Art. In: October 99, Winter 2002, pp. 81-95 (Design and Crime (and Other Diatribes). Verso, London and New York, 2002)

Средства за оценяване:

Тест

Реферат

Формиране на крайната оценка:

Студентът / студентката трябва да имат (най-малко) две текущи оценки - от два теста, от тест и самостоятелни работи (текущи задания) или тест и реферат с презентация. Ако средно аритметичната оценка от текущите е над 4.50 студентът / студентката са освободени от изпита по време на сесията. В противен случай се явяват на изпит.

Крайната оценка се формира от оценката на изпита и средноаритметичната текуща оценка.