HACB006 Изкуство и култура на древния свят

Анотация:

Представя културните модели на праисторическите общества, Месопотамия и древен Египет, като културно-исторически контекст, в който се развиват художествените модели в изобразителното изкуство в древния Средиземноморски свят. Въвежда в метода на културно-историческо и типологическо сравнение на художествени модели на древните общества.

Цели:

• да представи основните характеристики на културните модели на древните общества в Средиземноморието – праисторически, Египет и Месопотамия.

• да представи културните модели на древните общества като контекст, в който се развиват художествените модели в изобразителното изкуство.

• да представи основните художествени модели на изобразителното изкуство в древните общества.

• да въведе сравнителен метод за анализ на различни древни култури и художествени модели.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни характеристики на културните модели на древните общества – праисторически, древен Египет, Месопотамия.

• Основни характеристики на художествените модели на изобразителното изкуство на древните общества - праисторически, древен Египет, Месопотамия.

2) могат:

• Да разпознават и различават основни характеристики на културните и художествени модели на древните общества.

• Да сравняват основни характеристики на различните типове древни култури.

• Да разбират феномени на отдалечена във времето култура.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. Проблеми на древните култури и изобразителното изкуство
 2. Общество, култура и изкуство в праисторията I ч.
 3. Общество, култура и изкуство в праисторията II ч.
 4. Семинар: праисторическо изкуство
 5. Общество и култура на древния Египет I ч.
 6. Общество и култура на древния Египет II ч.
 7. Изкуство на древния Египет
 8. Семинар: древноегипетско изкуство
 9. Общество и култура на древна Месопотамия I ч.
 10. Общество и култура на древна Месопотамия II ч.
 11. Изкуство на древна Месопотамия
 12. Семинар: месопотамско изкуство
 13. Общество, култура и изкуство на древна Сирия, Финикия и Палестина
 14. Общества, култури и изкуство в древна Мала Азия и Персия
 15. Студентски презентации

Литература по темите:

ОСНОВНА

Маразов, И. Художествени модели на древността. С., 2004. - задължителна

Гомбрих, Eрнст. Изкуството и неговата история. Изд. Български художник, С. 1992.

Джансън, Х. У. История на изкуството : Т. 1. : [Античен свят] / Х. У. Джансън и Антъни Джансън; Прев. [от англ. език] Милена Иванова Published: София: Елементи, 2005 и следващите томове.

Бел, Джулиан. Огледалото на света. София, Рива, 2009.

Барсело, П., М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С 1994

История на света в 20 тома:

•- т. 1. Ерата на царете и боговете

•- т. 2. Пробуждането на варварите 1500-600 г. пр. Хр.

Кратък исторически справочник. Стария свят, С 1988

Игнатов, С., Египет на фараоните, С 1997

Дейвид, Розалии, Древен Египет: религия, митология, история. София, Колибри, 2004.

Леков, Т., Религията на древен Египет. София, Изток-Запад, 2007.

Димитрова, Д., Древна Месопотамия, С 1994

Гласнер, Жан-Жак. Месопотамия. София, Колибри, 2008.

Маккол, Хенриета. Месопотамски митове. София, Абагар 2003.

Ботеро, Жан и др. Животът в древна Месопотамия. От Шумер до Библията. София, Рива, 2008.

Попко, М., Митология на хетска Анатолия, С 1983

Василева, Майя. Цар Мидас между Европа и Азия. Studia Thracica 8. София, БАН, 2004.

Елиаде, Мирча История на религиозните вярвания и идеи : В 3 т. : Т. 1. : От каменния век до Елвсинските мистерии София : Издателска къща "Христо Ботев" , 1997.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Димитров, Димитър Г., История на изкуството. Учебник за НГДЕК.

Енциклопедия Larousse : Т. 6. : Изкуството от Палеолита до Ренесанса / Ред. Благой Киров; Прев. от фр. език Николай Илиев

Дмитриева, Нина. Кратка история на изкуствата. Очерци, част І-II. Изд. Наука и изкуство, С. 1980.

Ростовцев, М., История на стария свят, т.І-ІІ, С, 1994

Древние цивилизации, под. ред. на Г. М. Бонгард-Левин, Москва 1989

Брестед, Джеймс Хенри. История на древен Египет, т. І, ІІ. София, Мириам, 2008.

Мифологии древнего мира, сб. статии, перевод с английского, Москва 1977

Мифы народов мира, 19882, енц., Москва.

Димитров, Петър, Индоевропейски езици и култура. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2007.

Майкъл Джордан, 1998, Енциклопедия на боговете. Прев. от англ. ез. Р. Сукачева и др. Сигнатура НБУ: С 29 / Д 524

Bailkey, Nels M. (ed.) Readings in Ancient history : thought and experience from Gilgamesh to St. Augustine. Lexington : D.C. Heath , 1992.

Boardman, John, The Cambridge ancient history : Vol. 3. : part 1. : the prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean world, tenth to eight centuries B. C. Cambridge : Cambridge University Press , 1982.

Boardman, John, The Cambridge ancient history : plates to volumes V and VI : the fifth and fourth centuries B. C. Cambridge University Press , 1994.

Golden, Mark, Peter Toohey (Ed.) Inventing Ancient culture : historicism, periodization and the ancient world. London; : New York : Routledge , 1997.

Freeman, Charles, Egypt, Greece and Rome: Civilizations of the Ancient Mediterranean, Oxford, 1996.

Brendel, O. Etruscan Art. Yale.1979.