HACB003 Анализ и изследване на художествена творба

Анотация:

Курсът има за цел формиране на навици за идентифициране, описание, анализ и изследване на художествени творби от различен вид, жанр, техника и епохи.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р
ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Базисни умения в описанието, анализа и изследването на художествени творби от различен вид, жанр, техника и епохи.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Божков, Ас. Видове и жанрове в изобразителното изкуство, С.,

Гомбрих, Eрнст. Изкуството и неговата история. Изд. Български художник, С. 1992.

Джансън, Х. У. История на изкуството Прев. [от англ. език] Милена Иванова.София, "Елементи", 2005.

Дмитриева, Нина. Кратка история на изкуствата. Очерци, част І-II. Изд. Наука и изкуство, С. 1980.

Димитров, Димитър Г., История на изкуството. Учебник за НГДЕК.

Енциклопедия Larousse : Т. 6. : Изкуството от Палеолита до Ренесанса / Ред. Благой Киров; Прев. от фр. език Николай Илиев.

Cole, Bruce. Art of the Western World: From Ancient Greece to Post Modernism. Simon & Schuster, 1991.

Средства за оценяване:

1. Самостоятелна работа - анализ на произведения от Античността. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

3. Самостоятелна работа - анализ на произведение от Средновековието, Ренесанса или Новото време. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

4. Участие в дискусия. ИЗБИРАЕМА

5. Презентация. ИЗБИРАЕМА

Крайната оценка от текущо оценяване се формира като средно аритметично от всички получени текущи оценки, като минимумът са тези от 2-те задължителни задачи.

За смесено оценяване се приема една оценка от задължителните задачи.