HACB501 Западноевропейско средновековно изкуство

Анотация:

Курсът дава представа по хронология и паметници развитието на средновековното изкуство в Западна Европа.

Ще бъдат разгледани най-важните паметници според стиловото развитие на отделните епохи, според приетото им разграничаване в историята на изкуството.

Наред с това ще бъдат разгледани и въпроси, засягащи контактите и взаимовлиянията между западна Европа и Византия, между Изтока и Запада – особено през времето на кръстоносните походи.

Едновременно с това ще се засегнат отделни специфични явления в отделните художествени центрове, школи и контекста на появата на паметниците.

ЦЕЛ: Не само да се запознаят хронологически и географски със средновековните паметници на Европа, а да разберат средата им, наследството и взаимовръзките във времето на създаването им и днешната им интерпретация и конотация в съвремието.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни, значими и имащи живот в днешно време парадигматични паметници в Западна Европа

2) могат:

• Да имат отправни точки и параметри за изграждане на свой възглед за наследството на Европа и ролята на средновековните паметници в развитието на културата.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да познават хронологията и периодизацията на паметниците в Европа и да имат общ поглед върху историческото развитие.

Да имат нагласа за разбиране средновековния тип мислене.

Да имат желание за четене на средновековни исторически извори, автори и мислители.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература

КНИГИ

1.Питър Браун. Култът към светците. Издателство Агата-А.2000. (прев. от англ. език Минаева, О.)

2. Питър Браун. Тялото и обществото. Мъжете, жените и сексуалното самоотричане през ранното християнство, Издателство Агата-А, София, 2003. (прев. от англ. език Минаева, О.)

3. Arslan, E.Gothic architecture in Venice.London, 1972.

4. Beckwith, John, Ivory carvings in Early Medieval England. London, 1972.

5. Brenk, B. Spaetantike und fruehes Christentum. Propylaen Kunstgeschichte. Bd 1Berlin, 1977

6. Collins, R. Early Medieval Europe, 300-1000, Houndsmills, Basingstoke, London, 1991.

7. Collins, R. Early Medieval Spain. Unity and Diversity. 400-1000. London, 1983.

8. Conant, Kenneth John, Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200. Baltimore, 1959,

9. Decker, Heinrich, Romanesque Art in Italy. First Edition, New York, 1958.

10. Demus, O. The church of San Marco in Venice, Cambridge, Mass, 1989.

11. From Attila to Charlemagne. Arts of the Early Medieval period in the Metropolitan Museum of Art. Eds. K.R. Brown, D. Kydd and Ch. T. Little, MMA

12. Gauthier, Marie-Madeline, Emaux dy Moyen Age occidental. Fribourg, 1972.

13. Grabar, A., Nordenfalk, C. Das fruehe Mittelalter. Genf, 1957.

14. Grabar, A. Sculptures byzantines du Moyen age XIe-XIVe siecle, Paris, 1976.

15. Moorhead, J., Theodoric in Italy. Oxford, 1992.

16. Panofski, Erwin, Gothic and Late Medieval Illustrated Manuscripts, New York, 1935

17. The Transformation of the Roman World AD 400-900. Eds., Leslie Webster and Michelle Brown. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1997.

18. Thompson, E.A. The Visigoths in the Age of Ulfila. Oxford Univ. Press, 1966.

19. Wallace-Hadrill, J.M. The Barbarian West 400-1000. Blackwell, 1952, reprint, 1994.

20. Weitzmann, Kurt, Catalogue of the Byzantine and Early Мedieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, Washington, 1972

21. Wolfram, H. Die Goten. Von den Anfaengen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Munich, 1988 (Engl. Edn., Berkeley, Los Angeles).

22. Zarnecki, George. ‘The Monastic World”, In: The Flowering of the Middle Ages. Ed. J.Evans, New York, 1966

23. Worringer, K. Form problems of the Gothic...

Статии:

Minaeva, O. The sword from MMA and the dispersion of the granulation style in the 6th-7th c. - Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st century: A Bulgarian-American Perspective. 6th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia 2000, рр.160-171.

Minaeva, O. On Some Peculiarities of the Shape and Decoration of the Vessels from the Vrap Тreasure. Проблеми на изкуството, София, 2001, N 4, рр.13-22.

Минаева, О. Съдовете с животински глави No13 и No 14 от съкровището от Надьсентмиклош: форма, функция, семантика и художествени традиции. Проблеми на изкуството, София, 2002, No 1, 18-28.

Средства за оценяване:

Тест

Върху художествени произведения

Разпознаване на периоди, стилове, центрове.

Реферат

на свободно избрана тема от изучавания материал