CASB778 Митологичните сюжети в анимацията

Анотация:

Този курс е едно пътешествие за студентите по анимация през различните митологични пространства. Целта му е не само да въведе студентите в същината на митологичната проблематика, като ги запознае с различни митологични сюжети и образи, а да им даде творчески импулс за сценарна интерпретация на тези сюжети - като основа на бъдещите им анимационни филми

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

сюжети, образи и мотиви от различни митологии

2) могат:

да интерпретират тези образи , превръщайки ги в основа на сценарните си замисли
Предварителни изисквания:
Да са чели митове.

Да имат поне най-основните сценарни познания и уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

,

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

І. Всякакви сборници с митове.

ІІ. Теоретична литература.

1.ЕЛЕАЗАР МЕЛЕТИНСКИ , “Поетика на мита “ . ИК “Христо Ботев” 1995.

2.ЙОЖЕФ РОМАН, Митове, ИК “Ведрина”, 1996.

3.МИРЧА ЕЛИАДЕ, Митът за вечното завръщане, ИК “Христо Ботев” 1996

4.МИФЬІ НАРОДОВ МИРА, изд. Сов. Энциклопедия, 1982.

5.ДЖ. КУПЪР, Енциклопедия на традиционните символи, изд. П. Берон, 1993.

6.THE ULTIMATE ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY, Arthur Cotterel & Rachel Storm,1999, Lorenz Books.

7. MIRANDA BRUCE - MITFORD, THE ILLUSTRATED BOOK OF SIGNS AND SYMBOLS, 1996, DK Publishing, Inc.

8. ВЛАДИМИР ПРОПП, “ Морфология на приказката“ и “ Исторически корени на вълшебната приказка”.

9. ГЕОРГИ БАТАКЛИЕВ, Антична митология, ДИ П. Берон, 1989.

10. ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА, Българска митология, изд. Наука и изкуство,1983.

11. КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ, Избрано, кн. 1,2,3.изд. Евразия - Абагар,1992 -93.

12. ДЖЕЙМС ФРЕЙЗЪР, Фолклорът в стария завет ; Златната клонка. Изд. От. Фронт, 1984.

13. НОРТЪП ФРАЙ, Великият код, изд. Гал-ико, 1993.

14. ЮРИЙ ЛОТМАН, Поетика. Типология на културата, изд. Нар. Култура1990.

15. ДИАНА НИКОЛОВА, СВЕТЛА ЧЕРПОКОВА, От разказа към мита , ИК “Хермес”.

16. ДЯКОВ, ТОМИСЛАВ, Митология, фолклор, литература, Акад. Издателство “проф. Марин Дринов”, 2003.

17. ИВАНОВА, РАДОСТ, Епос, обред, мит, акад. изд. “проф. Марин Дринов”, 1995.

18. Богданов, Богдан – Мит и литература, “Хемус”ООД, София, 1998

19. Богданов, Богдан – Старогръцката литература, С.,1992.

20.Касирер, Ернст – Философия на символичните форми, т.ІІ: Митическото мислене, Eurasia, Academic Publishers, 1998.

21. Эйзенштейн, С.М. – Дисни, в сб. “Проблемы синтеза в художественной культуре”, Москва, “Наука”, 1985.

22. Голосовкер, Яков Э. – Логика мифа, Москва, „Наука“, 1987.

23. Илиев, Стоян – в сб. „Слово и символ“, Из естетиката на европейския символизъм, „Наука и изкуство“, 1979.

24. Леви-Строс, Клод – Структурална антропология, ИК “Христо Ботев”, С. 1995.

25. Фрай, Нортъп – Великият код, Библията и литературата, София, 1993, изд. Гал-Ико.

26.Камбъл, Джоузеф -Силата на мита, С., Хемус,2001.

27. Богданов, Богдан - Омировият епос, С.,1996.

28. Богданов, Богдан - Орфей и древната митология на Балканите, С.,

1991 г.

29. Борхес, Хорхе Луис - Книга на въображаемите същества, С., "Фама", 2008.

30.Гече, Г. - Библейские истории, М. 1988.

Вано Иван Иванов- –„Кадр за кадром”, М., 1980.

31. Илия Бешков – „Слово и образ”,С., 2008.

32. McKee, Robert - Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Scriptwriting, 2010.

33. Асенин,С. - Мудрость вымысла, М., 1983.

Средства за оценяване:

- ЕДНАТА ТЕКУЩА ОЦЕНКА Е ВЪРХУ СЦЕНАРНИ РАБОТИ ПО МИТОЛОГИЧНИ МОТИВИ.

- Втората текуща оценка е за семинарни участия - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТДЕЛНИ МИТОЛОГИИ И РАЗЛИЧНИ МИТОЛОГИЧНИ СЮЖЕТИ.