CASB543 Филмов монтаж

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите по анимационно кино с общите принципи на монтажа във всички типиве кино, както и с универсалния киноезик на монтажа, проследен исторически и в теоретичен аспект.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

доц. Елизавета Боева  д-р
ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят:

Основните принципи, творчески функции, закони и прийоми в монтажа; познават еволюцията на киноезика;

Разновидностите на монтажните похвати и изразни монтажни средства, съобразно вида, типа и жанра на аудио-визуалното произведение.

2. Могат:

Да направят монтажен наратив по зададена тема.

Да направят свой Show - Reel.


Предварителни изисквания:
Базисна кинокултура, както и е желателно владеенето на английски език.

Компютърната грамотност е задължителна.

Умение да боравят с Adobe Premiere.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

“История на киното” – Ж.Садул;

“Техника на монтажа” І, ІІ и ІІІ част – К.Рейсц;

“В света на киното” – А.Монтегю;

“Езикът на киното” - М.Мартен;

“Нямо кино” - Т. Андрейков;

“Относителност и екран” - Н.Милев;

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“Что такое кино?” - А. Базен

“Киното като изкуство” - Р. Арнхайм

“Съвременни форми на монтажа” - Л.Фелонов

Избрани съчинения на Айзенщайн; Пудовкин; Дзига Вертов;

“Film Art: An Introduction - The Relation of Shot to Shot: Editing; Animation” - David Bordwell, Kristin Thompson

“The Filmmaker’s Handbook” – Edward Pincus and Steven Ascher

Средства за оценяване: