CARB051 Практика „Анимационна работилница“

Анотация:

Тази практика трябва да координира усилията на студентите и преподавателите в процеса на създаване на конкретни филми. Целите на практиката са да помага дългосрочно и трайно на студентите – на различните етапи от работата им по всеки проект – от драматургията през типажите, сториборда, анимацията и различните анимационни техники до режисурата, звука и монтажа, с особена грижа за вътрешното единство и целостта на филма.

Другите важни цели на практиката са са студентите да се приучат да работят в екипи; да спазват срокове, което е важно за филмовото производство и най-вече да довършват докрай започнатите проекти.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
гл. ас. Севина Иванова  д-р
 Иван Богданов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да да работят по всички компоненти на анимационния филм, за да постигнат максимална изразителност при реализацията на своя кратък анимационен етюд.
Предварителни изисквания:
Основни знания и умения по драматургия, типаж, режисура, сториборд и анимация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите изработват кратък анимационен етюд по предварително избрана и одобрена от преподавателите тема.
  2. Компонентите, разглеждани при защитата на представените етюди са органичността на замисъла и използваните анимационни техники, яснотата на разказа и смисловите изобразителни акценти, темпоритъма на действието и цялостния разказ, звуковото решение, монтажът и режисурата на завършеното произведение.

Литература по темите:

• На английски език, непреведена

1. Brian Lemay – “Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Preston Blair – “Аdvanced Animation”

5. Leonard Maltin - “Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane – ”Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake – “Animation”

11. Kit Laybourne – “The Animation Book”

12. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

13. Edward Muybridge – “The Human Figure in Motion”

14. Edward Muybridge – “Animals in Motion”

15. Ken Hultgren – “Тhe Art of Animal Drawing”

16. Gottfried Bammes –„The Artist’s Guide to Human Anatomy”

17. Gottfried Bammes – „The Artist’s Guide to Animal Anatomy”

19. Don Bluth –The Art of Storyboarding

20. Mark Byrne – The Art of Layouts and Storyboarding

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков – „Слово и образ”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „ Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „ Пластична анатомия”

• Статии и студии от периодичния печат, посветени на анимационното кино