CARB551 Постановка на анимационния филм І част

Анотация:

Курсът запознава студентите на по-високо ниво теоретически и практически със създаването на работната книга - от първоначалните скици до окончателната и реализация. Насочва вниманието към всички етапи на осъществяването на художествената постановка на анимационния филм. Подобрява уменията за ясно и интересно представяне на филмовия разказ. Развива рисувалните възможности на студентите и творческото им въображение. Усъвършенства и обогатява процеса свързан с подготовката и постановката на техните авторски филми.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти получават необходимите познания за създаване на работната книга както и за цялостната художествена постановка на анимационния филм. Запознават се с пълния спектър от професионални познания в областта на анимационния типаж, декора и сториборда в авторската кино-творба.
Предварителни изисквания:
Препоръчително е студентите да са завършили основните курсове за анимационно кино през първите четири семестъра от обучението си. Да имат основни познания и умения по класическа и приложна анимация, създаване на анимационен типаж и декор, анимационна драматургия и режисура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в темите и задачите на курса. Значението на постановката на анимационния филм като негов основен и най-важен компонент. Сторибордът като конструктивна основа за изграждането на анимационния филм. Историческа справка.
 2. Работната книга. Въведение. Произход на сториборда. Видове работни книги. Работната книга в анимационното кино. Прилики и разлики с комикса.
 3. Работната книга като визуален превод на сценария и като основа за художественото и режисьорско решение на анимационния филм. Предварителни скици към всеки един от кадрите. Изграждане на умения за визуална интерпретация на литературния текст.
 4. Създаване на работна книга без наличието на литературен сценарий. Техники и начини на изпълнение.
 5. Предварителна подготовка за създаването на работната книга. Събиране на фактологичен, информативен и изобразителен материал съобразно нуждите на сценария.
 6. В търсене на подходящия художествен стил съобразно драматургическата основа на филма. Влияния на някои художествени течения върху дизайна на анимационния филм.
 7. Стилово, художествено и цветово решение на участващите в историята на филма типажи.
 8. Създаване на еталонни листове на типажите. Сравнителни еталонни листове на всички участващи типажи.
 9. Разработка на отделните кадри с включване в тях на готовите вече типажи.
 10. Композицията в статичния кадър и в този в движение. Статична и динамична композиция. Междукадрова композиция.
 11. Различните видове планове и подреждането им в контекста на филма като определящ фактор за ритъма и четливостта на филмовото действие. Езикът на работната книга. Знаци и обозначения.
 12. Разкадровка на кратък литературен текст. Разлика между прекия визуален преразказ и този обогатен с допълнителни действия, гегове и художествени елементи.
 13. Художествена стилистика на сториборда. Техника на изпълнение и степен на художествена разработка. Примери от световната практика: Изкуството на сториборда - първа част.
 14. Метаморфозата - нейната поява в изобразителното изкуство, а по-късно и в анимационното кино. Значението и като средство за обогатяване на филмовия разказ. Изобразителни и смислови характеристики.
 15. Разкадровка на кратък литературен текст. Обогатяване на визуалния преразказ с допълнителни художествени елементи и метаморфози.

Литература по темите:

Попова,Н.(2016). Драматургичното пространство на анимацията. София: Нов български университет.

Bordo,B.D.(1996). Skola crtanog filma. Zagreb: Prosveta.

Faber,L., Walter, H. (2004). Animation Unlimited. Innovative Short Films Since 1940. London: Laurence King Publishing Ltd.

Finch,Ch. (1993). The Art of Walt Disney. New York: Harry Abrams.

Furniss,M. (2006). The Animation Bible! London: Laurence King Publishers.

Furniss,M. (2007). Art in Motion. Animation Aesthetics. London: John Libey & Co Ltd.

Halas,J., Manvel, R. (1976). The Techniques of Animated Film. London: Focal Press.

Heit,L. (2013). Animation Sketchbooks. London: Thames & Hudson.

Selby,A. (2009). Animation in Process. London: Laurence King Publishing Ltd.

Wells,P. (1998). Understanding Animation. London & New York: Routlege, Taylor&Francis Group.

Wells,P.,Quinn,J.,Mills L.(2009).Drawing for Animation. Lausanne: AVA Publishing SA.

Wiedemann, J. (2004). Animation Now. Anima Mundi. Koln/London: Tashen Verlag.

Williams, R. (2001). The Animators Survival Kit. London-New York: Faber and Faber.