ADVB520 Проект: Работа по бриф на ЕАСА

Анотация:

Всяка година Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA) развива международния студентски конкурс AdVenture, в който студенти от Европа работят по бриф на реален клиент (обикновено значима европейска организация). Конкурсът се провежда на няколко етапа и се журира от авторитетно международно жури. Всеки университет, който е член на ЕАСА (както е НБУ) може да излъчи до 5 екипа от 4 студента. Целта на курса е да помогне и да насърчи студентите от БП „Реклама“ да участват в разработването на реални проекти по брифа, като след вътрешна дискусия и защитата, най-добрите екипи ще бъдат излъчени като представители на НБУ в конкурса AdVenture.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

Теоретични аспекти на разработването на ИМК

Разликите между клиентски и творчески бриф

Водещите принципи в изграждането на комуникационна стратегия

Ще могат да:

Правят ситуационен анализ;

изградят трайни критерии за работа си;

се ориентират и да намират практически решения по конкретен казус

да търсят и намират прозрения, върху които да изведат Голямата идея


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разяснения за конкурс AdVenture; сформиране на екипи; брифиране
  2. Ситуационен анализ: Предварителни проучвания – пазар, конкуренти, целева аудитория
  3. Целеполагане – бизнес и комуникационна цел
  4. Изграждане на комуникационна стратегия
  5. Разработване на творчески бриф
  6. Извеждане на комуникационна идея. Разгръщане на комуникационна идея в канали

Литература по темите:

1. Залтман, Дж. 2006. Как мислят потребителите? Незаменими прозрения за „манталитета” на пазара. Класика и стил.

2. Иванов, П. 2004. Цели, стратегии и тактики в маркетинга, ИСК.

3. Котлър, Ф. 2000. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”.

4. Котлър, Ф. 2002. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”.

5. Младенова, Г. 2006. Маркетингово планиране. УИ “Стопанство”.

6. Младенова, Г. 2000. Маркетингови анализи. Тракия-М.

7. Прайд, У. , Феръл, О. 1994. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком.

8. Aaker, David A. Strategic Market Management. 6-th ed., John Wiley and Sons.

9. Ambler T. 2000. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing.

10. Peter J. P. 1998. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill.

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ НА НБУ: БАЗАТА ДАННИ WORLD ADVERTISING RESEARCH CENTER (WARK): актуални статии и проучвания – задавани от преподавателя.

Портал за статистика - Statista – The portal for statistics

Периодични издания: European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), в-к Капитал, в-к Пари, електронни списания и др.