SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност

Анотация:

Курсът SECB524 „Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност“ е разработен за нуждите на Бакалавърска програма “Гражданска и корпоративна сигурност” в НБУ.

В рамките на тренинговия курс студентите участват в семинари, изработват доклади и проекти, правят анализ и предлагат решения за защита на сигурността.

Тренинговият курс има за цел да:

- спомогне за надграждане и разширяване на знанията на обучаемите;

- да провери степента на усвояване на основните знания, ориентира към използване на модерни подходи, прилагането на наученото и търсене на нови знания.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.
ас. Петър Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът SECB524 „Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност“ е разработен за нуждите на Бакалавърска програма “Гражданска и корпоративна сигурност” в НБУ.

В рамките на тренинговия курс студентите участват в семинари, изработват доклади и проекти, правят анализ и предлагат решения за защита на сигурността.

Тренинговият курс има за цел да:

- спомогне за надграждане и разширяване на знанията на обучаемите;

- да провери степента на усвояване на основните знания, ориентира към използване на модерни подходи, прилагането на наученото и търсене на нови знания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интерес, знания и/или умения в областта на правото, разбиране на институционалната рамка, основи на сигурността, комуникационни и аналитични умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Общ преглед на институционалните и правните основи на системите за сигурност 2 Ролята на институциите в създаването и поддържането на системите за сигурност 3 Анализ на основните правни рамки и закони, които регулират системите за сигурност 4 Компетентност и отговорност на организациите в системите за сигурност - законодателна рамка и практически аспекти 5 Защита на основните права и свободи при изпълнение на мерки за сигурност 6 Принципи на законността и тяхното значение за системите за сигурност 7 Координация и сътрудничество между институциите в системите за сигурност 8 Процедури и механизми за наблюдение и контрол на дейностите на институциите в системите за сигурност 9 Ролята на правосъдната система в институционалната рамка на системите за сигурност 10 Регулиране и контрол на достъпа до информацията и технологиите в системите за сигурност 11 Механизми за отговорност и санкции при нарушаване на законите и правилата в системите за сигурност 12 Защита на личните данни и поверителността на информацията в системите за сигурност 13 Управление на риска и кризи в институционалната рамка на системите за сигурност 14 Прозрачност и отчетност на институциите в системите за сигурност 15 Разрешаване на конфликти между сигурността и основните права и свободи в институционалната рамка на системите за сигурност

Литература по темите:

1 . Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"

2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"

3. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

4. Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация. Под редакцията на Г.Генов. С. 1997

5. С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996

6. Националната сигурност и предизвикателствата на 21 век

7. Пл. Пантев, Т. Тагарев. Проблеми на гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили. С. 1996

8. Симеон Паси, Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

9. Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996

10. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

11.Дойков, Н.,.Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

12.Дойков, Н., Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи С. 2009г.

13.Дойков, Н., Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011

14.Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.

15. А. Гълъбов, Етническият проблем в България. Фондация "Свободна инициатива". С. 1995

16. Е. Александров, Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г.

17. Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997

18. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

19. В. Проданов, Военни и невоенни фактори в международните отношения. "Международни отношения", 1995, кн. 4

20. Националната несигурност - предизвикателства към България.- Сп. Международни отношения, кн. 3, 1994

21. Течение на списания "Военен журнал"и "Международни отношения" за периода 1990 - 2000 г.

22. Р. Иванова и др. Основи на европейската интеграция. Център за европейски изследвания. С. 1996

23. О. Борисов, Право на Европейския съюз. Бургаски свободен университет. С. 1998;

24. Е. Александров, Ал. Рангелов и др. Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите.Национален институт за международни изследвания, С. 1996

25. Е. Александров и др. Балканите в политиката на големите държави. САЩ, ФРГ, Англия, Франция. Национален институт за международни изследвания. С. 1995

26. Е. Александров и др. Външната политика на България след 10.10.1989, С. 1997

27. Пл. Пантев, В. Рачев, В. Цачевски. България и балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз, С. 1995

28. Пл. Пантев, В. Рачев, Т. Иванов. България и Европейския съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана. С. 1996