SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век

Анотация:

Курсът Гражданска сигурност е разработен за нуждите на бакалавърска програма “Гражданска и корпоративна сигурност” в НБУ.

Обект на изучаване е политиката на сигурност на Република България в началото на 21 век..

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Бакалов  д-р
доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят същността на изграждането и функционирането на системите за осигуряване на сигурността в Република България;

2) ще познават организацията и управлението на основните дейности осъществявани от публични и частни субекти за осигуряването на националната сигурност и тяхното правно регламентиране;

3) ще могат по ефикасно да използват публичните и частните услуги предоставяни от различни субекти на които се възлага да осигуряват националната сигурност;

4) ще могат да извършват експертизи и експертни оценки, да ръководят програми и екипи за управлението на националната сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни понятия за организацията и функционирането на системата за сигурност на Република БългарияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна

1. Йордан Бакалов. Методологически проблеми на изграждане на теоретичен модел на политиката за сигурност на Република България. С., НБУ. 2011.

2. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. НБУ. С., 2011.

3. Г. Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., ВА „Г. С. Раковски” 2007.

Допълнителна

1. Йончев, Д., „Равнища на сигурност” София, Нов Български университет 2009 г., с. 112;

2. Танев, Т. Стратегическо управление на публичната сфера. ВИ. С., 2008.

3. Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и обраната. Университетско издателство „Стопанство”. С., 2008.

4. Стефан Христов. Стратегически мениджмънт. УИ „Стопанство”. С., 2000.

5. Стойков М. , Информационната парадигма в системата за сигурност и тероризма. С., ВИ, 2003. стр. 150;

6. Петя Кабакчиева. Национална идентичност и европейско гражданство. Политики. 12/2010. Институт „Отворено общество”, С.,2010.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 60% 70% 70%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 30%

ДИСКУСИЯ 30%

КОНФЕРЕНЦИЯ 10%

СЪБЕСЕДВАНЕ 30%