SECB605 Равнища на сигурност

Анотация:

Курсът представя задълбочен поглед към проблематиката на сигурността, като предмет на управленски въздействия на различни равнища. Въз основа на системния анализ се извеждат функционалните характеристики на системата за сигурност, след което се проследяват особеностите на основните равнища на сигурността.

Целта на курса е обучаемите да навлязат в професионалната проблематика на сигурността, което да им позволи да се ориентират в нея достатъчно, за да започнат да отчитат аргументирано и обосновано аспектите на сигурността в своята дейност.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните понятия, връзки и зависимости от проблематиката на сигурността, както и особеностите й у нас.

2) могат: да използват понятийния апарат грамотно, да се ориентират в професионални текстове по сигурността и да преценяват тяхната полезност, да извършват общи анализи на сигурността на различни равнища.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

o В областта на обществените наукиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Сигурност и несигурност 2. Широкото поле на сигурността 3. Понятие за сигурност 4. Среда на сигурност 5. Система за сигурност 6. Лична сигурност 7. Групова сигурност 8. Държавна сигурност 9. Регионална сигурност 10. Световна сигурност 11. Национална и международна сигурност. Национална система за сигурност 2М 12. Моделиране на стратегическо ръководство в системата на националната сигурност 13. Управление и прогнозиране на стратегическо ръководство в системата на националната сигурност

Литература по темите:

Йончев Д. Равнища на сигурност, изд. на НБУ, София, 2008.

Дойков Й. Равнища на сигурност, /лекционен курс/, Moodle НБУ, София, 2022.

Йончев Д. В търсене на сигурността /Сигурността в концепцията на присъствието/, изд. “Изток-Запад”, София, 2014.

Манев Е. Глобална, регионална и национална сигурност, Софттрейд, София, 2012.

Маслоу Е. Мотивация и личност, ИК “Кибеа”, София, 2001.

Найденов Б., д-р, Дж. Хайденрих. Национална сигурност и военна доктрина на Република България, ИК „Фенея”, София, 1999.

Рачев В., В. Милина, Г. Бахчеванов, Г. Карамфилов, Й. Баев, Л. Велкова, М. Манев, Н. Бекярова, С. Воденичарски, С. Мичев, Ц. Семерджиев. Национална и международна сигурност, Военно издателство, София, 2005.

Слатински Н. Измерения на сигурността, изд. „Парадигма“, София, 2000.

Слатински Н. Петте нива на сигурността, Военно издателсдтво, София, 2010.

Слатински, Н., Сигурността: същност, смисъл и съдържание. С., Военно издателство. 2011.

Фотев Г. Човешката несигурност, изд. “Изток-Запад”, София, 2016.

Илиев, И., Лечева, М., Тодоров, В. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., Фондация "Демокрация и сигурност", 2002.

Петров, А., Тероризъм и системи за сигурност, С., Университет за национално и световно стопанство, 2005.

Попов, И., Социология, сигурност, информация. С., Академия на министерството на вътрешните работи, 2003.

Balazs, J., About Interpretation of Security. - Kuhlpolitika. English Language Supplement, 1983.

Jhones, W. R., Security, Strategy, and Critical Theory. Lynne Rinner Publishers, 1999.

Ботев, Г., За необходимостта от преразглеждане на стратегията за управление на риска при терористични актове. В сб. Балканите и НАТО заедно срещу тероризма. С., 2004. Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., 2002

Киняр, П., Секс и ужас, С., 2001

Липовецки, Ж. Време срещу време или хипермодерното общество. С., 2005.

Петров, А., Тероризъм и системи за сигурност., С., 2005.

Ackoff, R. L., Creating the Corporate Future. By John Wiley & Sons, NY, 1981

McSweeney, B. Security, Identity and Interests. Cambridge University Press, 1999.

Singer, E. A., Experience and Reflection. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1959