SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност

Анотация:

Курсът SECB502 „Институционални и правни основи на системите за сигурност“ е разработен за нуждите на Бакалавърска програма “Гражданска и корпоративна сигурност” в НБУ.

Курсът има за цел:

- да запознае студентите с основите на институционалната и правна организация на системата за защита на сигурността;

- да ги запознае с техните правозащитни и управленски функции;

- да ги приучи към използване на придобитите знания и тяхното творческо допълване при изработване на управленски и политически решения.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.
ас. Петър Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са целите, задачите и функциите на системата за защита на сигурността;

• как се организират и управляват процесите в тях;

• как да използват придобитите знания и умения ако работят в тези структури;

• как подхождат творчески при изпълнение на задачи, при формиране на управленски и политически решения;

• как да организират структурите за сигурност.

2) могат:

• да участват самостоятелно, да организират и ръководят действия по организация и управление на системите за сигурност;

• да организират взаимодействие между властта, отделни техни елементи и цялата структура;

• да прилагат творчески наученото с оглед динамичните изменения в средата за сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интереси, знания и/или умения:

• в областта на криминологията, правото, философията, социологията и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Обща характеристика на дисциплината - предмет, задачи и система на курса 2 Институциализацията на системите за сигурност, като етап в тяхното развитие. Основни нормативни актове в областта на сигурността - класификация и основно съдържание 3 Институционни и правни основи на функциониране на системите на сигурност на българската тоталитарна държава 4 Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност 5 Правни и институционни основи на функционирането на военната сигурност - основни нормативни актове, правомощия на органите 6 Организация и гарантиране на военната сигурност на държавите от НАТО 7 Правни и институционни основи на функциониране на специалните служби на Р. България 8 Сравнителен анализ на специалните служби на водещи съвременни държави 9 Тест 1 10 Сравнителен анализ на специалните служби на съседни балкански държави 11 Институционна и правна система на полицията 12 Сравнителен анализ на организацията на полицейската дейност в съвременните европейски държави 13 Институционални и правни основи на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи на ЕС 14 Институционални и правни основи на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи на ЕС 15 Институционални и правни основи на общата външна и отбранителна политика на ЕС 16 Институционални и правни основи на сътрудничеството в областта на противодействието на тероризма 17 Тест 2

Литература по темите:

1. Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"

2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"

3. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

4. Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация. Под редакцията на Г. Генов. С. 1997

5. С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996

6. Националната сигурност и предизвикателствата на 21 век

7. Пл. Пантев, Т. Тагарев. Проблеми на гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили. С. 1996

8. Симеон Паси, Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

9. Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996

10. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

11.Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

12.Дойков, Н., Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи С. 2009г.

13.Дойков, Н., Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011

14.Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.

15. А. Гълъбов, Етническият проблем в България. Фондация "Свободна инициатива". С. 1995

16. Е. Александров, Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г.

17. Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997

18. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

19. В. Проданов, Военни и невоенни фактори в международните отношения. "Международни отношения", 1995, кн. 4

20. Националната несигурност - предизвикателства към България.- Сп. Международни отношения, кн. 3, 1994

21. Течение на списания "Военен журнал"и "Международни отношения" за периода 1990 - 2000 г.

22. Р. Иванова и др. Основи на европейската интеграция. Център за европейски изследвания. С. 1996

23. О. Борисов, Право на Европейския съюз. Бургаски свободен университет. С. 1998;

24. Е. Александров, Ал. Рангелов и др. Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите. Национален институт за международни изследвания, С. 1996

25. Е. Александров и др. Балканите в политиката на големите държави. САЩ, ФРГ, Англия, Франция. Национален институт за международни изследвания. С. 1995

26. Е. Александров и др. Външната политика на България след 10.10.1989, С. 1997

27. Пл. Пантев, В. Рачев, В. Цачевски. България и балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз, С. 1995

28. Пл. Пантев, В. Рачев, Т. Иванов. България и Европейския съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана. С. 1996