BAFB502D Парични и капиталови пазари

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за паричните и капиталови пазари. Разглеждат се общи въпроси на инвестициите и финансовите инструменти, търгувани на финансовите пазари – парични и капиталови и групите инвеститори на тези пазари. Акцентира се върху инфраструктурата на паричните и капиталовите пазари и в частност на тази на финансовия пазар в България, обслужваща търговията на регулираните пазари. Отделя се внимание на основните метози за анализ на паричните и капиталови пазари.

Целите на курса са:

• Да предостави знания и умения в областта на инвестициите в основните видове финансови инструменти;

• Да представи съвременната инфраструктура на паричните и капиталови пазари;

• Да разкрие същностните характеристики на видовете сделки на паричните и капиталови пазари;

• Да предостави на студентите знания, свързани с анализа на финансовите пазари.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да разграничават основните видове базови и производни финансови инструменти и тяхното използване;

• Да разграничават отделните пазари на финансови инструменти;

• Да характеризират инфраструктурата на финансовия пазар в България;

• Да определят възвращаемостта от инвестициите в ценни книжа и да анализират рисковете при вложения в тях;

2) могат:

• Да разграничават инструментите, търгувани на капиталовия пазар от тези, търгувани на паричния пазар;

• Да разграничават първичния от вторичния пазар на ценни книжа;

• Да дискутират особеностите на вторичната търговия с различни финансови инструменти.

• Да разпознават индикаторите на финансовите пазари;


Предварителни изисквания:
Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика;Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

3.Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

4. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни книжа.С., 2000

3.Петкова, И. Сделки с ценни книжа, Варна, 1994

4.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5.Първанов, Хр. и Св.Божилкова. Борси и борсови операции. С.,1999

Интернет страници

www.investor.bg www.investopedia.com

www.bfb-sofia.bg www.profit.bg

www.fsc.bg

Средства за оценяване:

тест или презентация по тема - 50%

задание - 50%